QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo, vùng nông thôn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tại địa phương Lâm Hà In trang
13/06/2023 04:45 CH

Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo, vùng nông thôn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tại địa phương Lâm Hà
-----

Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia luôn được xác định là vấn đề trọng yếu, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bởi đây là một trong những khu vực giữ vị trí chiến lược quan trọng của đất nước. Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng bám địa bàn cơ sở nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhờ vậy, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi, hộ nghèo giảm đáng kể. Tuy nhiên, hiện nay địa bàn các dân tộc thiểu số cư trú vẫn là vùng khó khăn nhất của địa phương, đòi hỏi cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục có  nhiều chính sách, bảo đảm các dân tộc đều bình đẳng, được tôn trọng như nhau, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng kinh tế - xã hội tại địa phương. Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Để triển khai thực hiện tại đơn vị, kết quả bước đầu đạt được một số kết quả nhất định, đó là:

Hội nghị biểu dương do Công an huyện tổ chức
Hội nghị biểu dương do Công an huyện tổ chức

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an thống nhất, xuyên suốt từ cấp huyện đến cấp xã. Trong đó, lực lượng công an làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an địa phương. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an từ huyện đến xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an huyện theo quy định của Bộ Công an, Công an tỉnh; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy Công an huyện theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng phát hiện cán bộ có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy, toàn diện về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn; tổ chức cán bộ, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy; phân công, phân cấp; cơ sở vật chất, hậu cần, trang bị, phương tiện... đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo, vùng nông thôn…
Đổi mới công tác Công an, công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị, đối tượng cực đoan trong dân tộc, tôn giáo. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn ý đồ hình thành công khai tổ chức chính đối lập tại địa phương; hoạt động thu thập tình báo, gián điệp, thâm nhập, cài cắm nội gián, tác động chuyển hóa nội bộ của thế lực thù địch. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa; an ninh kinh tế; an ninh xã hội; an toàn thông tin, an ninh mạng, nhất là các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các cấp, các ngành trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, phương án phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố và xử lý tình hình phức tạp liên quan đến tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài có nguy cơ phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; phòng ngừa có hiệu quả các nguy cơ xảy ra xung đột xã hội. Thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp, thi hành tạm giữ, tạm giam, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ.
Tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nội chính tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
* Bên cạnh những kết quả đạt được, nghiêm túc kiểm điểm lại thì vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là:
Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân mặc dù được quan tâm, chú trọng nhưng một bộ phận nhỏ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thiếu ý thức tu dưỡng và rèn luyện; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; trong công tác có lúc, có nơi còn thụ động, làm việc cầm chừng, dẫn đến chất lượng hiệu quả công tác chưa cao. Cá biệt có đảng viên, cán bộ, chiến sĩ sai phạm về quy trình công tác, lễ tiết tác phong phải xem xét xử lý kỷ luật, ít nhiều đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân. Hiện biên chế của lực lượng công an còn thiếu nên công tác bố trí, sắp xếp biên chế còn gặp khó khăn, nhiều lĩnh vực, địa bàn công tác thiếu cán bộ chiến sĩ, phải kiêm nhiệm. Trụ sở làm việc của công an một số xã xuống cấp đã ảnh hưởng đến chất lượng công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; kinh phí hoạt động, trang thiết bị của Công an xã còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác đặt ra.
* Để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới với một số giải pháp để thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:
Một là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác của cán bộ chiến sĩ, định kỳ, đột xuất động viên, khen thưởng cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác; nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc", tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng.
Hai là, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng coi đây là khâu đột phá, then chốt trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Công an; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ huy. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động cán bộ, ưu tiên cho các lực lượng mũi nhọn, trực tiếp chiến đấu, lực lượng công an cơ sở nhằm đảm bảo đủ lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Ba là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, thái độ, lễ tiết, tác phong; văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ; làm việc phải có chương trình, kế hoạch công tác; nghiêm túc xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm nhằm giáo dục, răn đe chung; quản lý chặt số cán bộ, chiến sỹ trẻ mới ra trường không để bị lôi kéo, cám dỗ bởi mặt trái của cơ chế thị trường, vướng vào các tệ nạn xã hội; thường xuyên quan tâm đời sống văn hóa, tinh thần tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao...
Bốn là, làm tốt công tác phối hợp giữa lưc lượng Công an – Quân đội theo Nghị định 03 của Chính phủ, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, duy trì có hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết, Thông tư liên tịch với Mặt trận Tổ quốc và các ngành nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các hành  vi vi phạm pháp luật.
Năm là, tiếp tục đề xuất, kiến nghị các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, chú trọng nâng cấp, sớm hoàn thiện việc xây mới trụ sở làm việc độc lập cho lực lượng Công an cấp xã, trang cấp thêm phương tiên, thiết bị phục vụ công tác, trước mắt ưu tiên đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an cơ sở yên tâm công tác, bám nắm cơ sở, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự.
Thực hiện tốt chính sách an dân, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của mọi người dân trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng phòng tuyến nhân dân hoàn thiện và vững mạnh. Lấy lòng dân, ý chí sức mạnh của nhân dân làm nền tảng cốt lõi trong xây dựng tiềm lực an ninh. Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển hạ tầng, khai thác tiềm lực kinh tế-xã hội-văn hóa ở mỗi địa phương, tập trung phát triển những thế mạnh về hàng hóa, sản phẩm truyền thống và đặc trưng của mỗi dân tộc. Ðây chính là nền tảng vững chắc cho công tác xây dựng tiềm lực an ninh địa phương.

Đinh  Mạnh Toàn - VPHU

Lượt xem: 802
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000420104
  •  Đang online: 370
  •  Trong tuần: 370
  •  Trong tháng: 36.722
  •  Trong năm: 158.967