QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” vận động đồng bào dân tộc thiểu số thôn Đạ Ty - xã Đạ Đờn phát triển kinh tế - xã hội  In trang
24/03/2023 08:05 SA

Triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” vận động đồng bào dân tộc thiểu số thôn Đạ Ty - xã Đạ Đờn phát triển kinh tế - xã hội 

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Dân vận", "Dân vận khéo", xác định công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ nhiều năm nay, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy đảng trong tỉnh quan tâm thực hiện và được hệ thống dân vận triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được coi là phương thức quan trọng để tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, được gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương và từng cơ quan, đơn vị.

Đ/c Hoàng Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lâm Hà phát biểu phát động xây dựng mô hình “Dân vận khéo”
Đ/c Hoàng Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lâm Hà phát biểu phát động xây dựng mô hình “Dân vận khéo”

Năm 2023, thực hiện hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Dân vận Huyện ủy Lâm Hà đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai thực hiện xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”. Qua 2 tháng triển khai, hiện nay đã có 36 cấp ủy, cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng mô hình và tổ chức triển khai thực hiện mô hình. Về cơ bản các mô hình đăng ký tập trung vào các lĩnh vực như "Dân vận khéo" về phát triển kinh tế, vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mô hình kinh tế tập thể, sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp an toàn... hỗ trợ sinh kế, giúp giảm nghèo bền vững; vận động nhân dân đóng góp tài lực, vật lực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; mô hình "Dân vận khéo" về văn hóa - xã hội vận động nhân dân đoàn kết, tự nguyện, tự giác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, văn minh đô thị, văn minh du lịch; vận động thực hiện quy ước, hương ước của khu dân cư, hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc; vận động đẩy mạnh xã hội hóa công tác an sinh xã hội; chăm sóc gia đình chính sách, người nghèo. Mô hình “Dân vận khéo” về quốc phòng - an ninh, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn về an toàn an ninh trật tự; tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đơn vị "Dân vận tốt", các mô hình hành quân dã ngoại, huấn luyện chiến đấu kết hợp làm công tác dân vận. Mô hình "Dân vận khéo" về xây dựng hệ thống chính trị, vận dộng nhân dân tham gia xây dựng các tổ chức cơ sở đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đ/c Hoàng Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và đ/c Lê Tàu – HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Đờn trao mệnh giá hỗ trợ nhà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trong đợt tổ chức mô hình
Đ/c Hoàng Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và đ/c Lê Tàu – HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Đờn trao mệnh giá hỗ trợ nhà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trong đợt tổ chức mô hình

Trên cơ sở kế hoạch phát động, Ban Dân vận Huyện ủy đã khảo sát tình hình thực tế ở một số thôn, tổ dân phố tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn để nắm tình hình, nhu cầu của người dân nhằm hỗ trợ nhân dân, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn có điều kiện để phát triển kinh tế. Qua khảo sát nắm tình hình, cho thấy thôn Đạ Ty, xã Đạ Đờn còn gặp nhiều khó khăn,toàn thôn có 267 hộ, trong đó 136 hộ đồng bào dân tộc thiểu số; đến cuối năm 2022, có 21 hộ nghèo, 44 hộ cận nghèo, trong đó 16 hộ nghèo, 35 hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, trong đó 10 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Từ nhu cầu thực tế, Ban Dân vận Huyện ủy đã thống nhất triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” vận động đồng bào dân tộc thiểu số thôn Đạ Ty phát triển kinh tế - xã hội. Để có nguồn lực thực hiện mô hình, Ban Dân vận Huyện ủy đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xem xét hỗ trợ xây dựng 04 căn nhà, trong đó 01 căn cho gia đình chính sách từ nguồn hỗ trợ của Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội với số tiền 50.000.000 đồng, 03 căn nhà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” huyện với số tiền 50.000.000 đồng/1 căn nhà; vận động Mặt trận Tổ quốc xã Đạ Đờn trích quỹ “Vì người nghèo” cấp xã hỗ trợ 50.000.000 đồng xây dựng 01 căn nhà hộ cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. 

Lực lượng dân quân thường trực xã Đạ Đờn tham gia thu gom giống dâu chuẩn bị hỗ trợ các hộ dân thực hiện mô hình “Dân vận khéo”
Lực lượng dân quân thường trực xã Đạ Đờn tham gia thu gom giống dâu chuẩn bị hỗ trợ các hộ dân thực hiện mô hình “Dân vận khéo”

Phối hợp với Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Đạ Đờn, cấp ủy, ban nhân dân, ban công tác Mặt trận thôn Đạ Ty nắm tình hình, nhu cầu hỗ trợ của nhân dân thôn Đạ Ty. Qua nắm tình hình, thấy rằng một số diện tích đất sản xuất cà phê năng suất thấp, không phù hợp do ngập úng, một số diện tích canh tác lúa một vụ hiệu quả thấp. Ban Dân vận Huyện ủy đã phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả kinh tế cao và phù hợp như trồng dâu, nuôi tằm. Tuy nhiên do tập quán cánh tác, nhiều hộ nghèo vẫn còn tự ty, e ngại chưa mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Sau thời gian vận động có 05 hộ tham gia chuyển đổi 9.500 m2 sang trồng dâu nuôi tằm, trong đó có 01 hộ cận nghèo. Nhằm khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ tham gia trồng dâu nuôi tằm, Ban Dân vận Huyện ủy và cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Đạ Đờn đã kêu gọi, vận động hỗ trợ miễn phí giống hom dâu cho 5 hộ tham gia mô hình.

Lực lượng dân vận tổ chức hỗ trợ trồng dâu cho các hộ dân tham gia mô hình “Dân vận khéo” tại thôn Đạ Ty – xã Đạ Đờn năm 2023
Lực lượng dân vận tổ chức hỗ trợ trồng dâu cho các hộ dân tham gia mô hình “Dân vận khéo” tại thôn Đạ Ty – xã Đạ Đờn năm 2023

Trong lễ phát động ra quân xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ngày 22/3/2023 tại thôn Đạ Ty đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội xã Đạ Đờn tập trung hỗ trợ ngày công trồng dâu cho bà con; tổ chức nạo vét kênh mương, phát quang bụi rậm, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường; tháng 6/2023 sẽ vận động nhân dân thôn Đạ Ty xây dựng 01 km tuyến đường hoa. 
Thực hiện mô hình của Ban Dân vận Huyện ủy là bước khởi đầu để tạo đà, xây dựng niềm tin để bà con đồng bào dân tộc thiểu số học tập và làm theo mô hình trồng dâu nuôi tằm, xây dựng các tuyến đường xanh – sạch – đẹp, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cùng xã Đạ Đờn thực hiện đạt kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. 

Bích Hằng - BDV

Lượt xem: 11.494
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000421097
  •  Đang online: 216
  •  Trong tuần: 149
  •  Trong tháng: 37.715
  •  Trong năm: 159.960