QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện trong triển khai thực hiện công tác dân vận  In trang
24/02/2023 01:45 CH

Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện trong triển khai thực hiện công tác dân vận 

Năm 2022, Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện đã phối hợp xây ký kết, triển khai Chương trình số 05-CTr/BDVHU-CAH, ngày 27/6/2022 về thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026; Kế hoạch số 07-KHLT/BDVHU-CAH, ngày 14/7/2022 về triển khai Chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2022. Nội dung công tác phối hợp bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và được triển khai sâu rộng đến cơ sở, địa bàn dân cư. 

Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang huyện tham gia thực hiện công tác dân vận do Huyện Đoàn tổ chức
Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang huyện tham gia thực hiện công tác dân vận do Huyện Đoàn tổ chức

Các đơn vị, địa phương tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương thức về công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với đặc điểm, phong tục, tập quán, trình độ ở từng khu dân cư, tạo sự chuyển biến ở cơ sở; phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Đẩy mạnh quán triệt thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/ĐUCA ngày 06/01/2013 của Đảng ủy Công an huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” trong lực lượng Công an nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp trong nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phối hợp hướng dẫn Khối dân vận cơ sở, Công an xã, thị trấn tham mưu Cấp uỷ, chính quyền xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận trên địa bàn. 
Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia bảo vệ trật tự, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, đề cao cảnh giác trước những âm mưu của thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 
Phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng, duy trì các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các mô hình, đẩy mạnh hoạt động tự phòng, tự quản, tự hòa giải về an ninh, trật tự phù hợp với từng địa bàn. Hiện nay trên địa bàn toàn huyện đã xây dựng và duy trì hoạt động của 27 loại mô hình quần chúng tham gia đảm bảo ANTT với tổng số hơn 13.000 người tham gia. Trong các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng bảo vệ bán chuyên trách, chuyên trách cũng được thường xuyên xây dựng, củng cố, đáp ứng yêu cầu bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài sản Nhà nước. Một số mô hình hiện đang phát huy hiệu quả tích cực như: mô hình dân cử dân nuôi, tổ hòa giải, mô hình camera an ninh với với 436 mắt camera (25 mắt do CAH quản lý, 411 mắt do Công an xã, thị trấn quản lý); camera tầm cao với 8 mắt camera; “Tiếng chuông cảnh báo”, tổ an ninh tự quản... Đặc biệt, trong bối cảnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công an huyện đã đẩy mạnh thực hiện mô hình tuyên truyền trên không gian mạng (Facebook, Zalo OA), kết quả đã đăng tải, chia sẻ 1244 tin, bài tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình vi phạm pháp luật, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân. Trong các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng bảo vệ bán chuyên trách, chuyên trách cũng được thường xuyên xây dựng, củng cố, đáp ứng yêu cầu bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài sản Nhà nước. Công an huyện đã tham mưu xây dựng mới 01 mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh - Tự quản về an ninh trật tự”. 

Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang huyện tham gia thực hiện công tác dân vận do Huyện Đoàn tổ chức
Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang huyện tham gia thực hiện công tác dân vận do Huyện Đoàn tổ chức

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong năm 2023, Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện cần quan tâm triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 14/12/2022 của Huyện ủy về phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; Chương trình, kế hoạch công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 10-KH/BDV, ngày 23/12/2022 của Ban Dân vận Huyện ủy về phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” năm 2023.
Hướng dẫn Khối dân vận cơ sở, Công an xã, thị trấn xây dựng và ký kết, triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp công tác dân vận và phát động xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang năm 2023.
Tăng cường công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang, cụ thể Công an huyện phối hợp đưa lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia đợt công tác dân vận tập trung và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” ở một số địa bàn theo kế hoạch của Ban Dân vận Huyện ủy.
Phối hợp tổ chức kiểm tra việc triển khai các văn bản của cấp trên, phát động xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, ANTT, xây dựng nông thôn mới đối với Khối Dân vận cơ sở và Công an một số xã, thị trấn.
Thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận của Công an nhân dân nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết, máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ công an và lực lượng làm công tác dân vận các cấp về vai trò, ý nghĩa công tác dân vận trong lĩnh vực an ninh trật tự, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bích Hằng - BDV

Lượt xem: 342
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000420848
  •  Đang online: 467
  •  Trong tuần: 467
  •  Trong tháng: 37.466
  •  Trong năm: 159.711