QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Tổng kết việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn huyện Lâm Hà năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 In trang
23/02/2023 09:22 SA

Tổng kết việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn huyện Lâm Hà năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Năm 2022, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai, thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 

Đồng chí Hoàng Sỹ Bích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2022
Đồng chí Hoàng Sỹ Bích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2022

Chỉ đạo gắn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Các cấp chính quyền đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cụ thể hóa triển khai thực hiện các quy định về thực hiện QCDC ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP gắn với thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo chính quyền xã, thị trấn triển khai thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34 như: Nội dung công khai để nhân dân biết 1124 văn bản; tổ chức 371 cuộc họp về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và góp ý chỉnh sửa, bổ sung quy ước, hương ước xây dựng văn hóa ở khu dân cư. Hình thức công khai niêm yết tại trụ sở UBND xã, hội trường thôn 346 văn bản; trên hệ thống truyền thanh 171 bản tin; gửi văn bản trực tiếp thông qua trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để phổ biến, tuyên truyền 456 văn bản. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử tại UBND 16 xã, thị trấn với 100% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã. Công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện theo quy định. Đến 16/11, đã tiếp nhận và xử lý 10.694 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 10.168 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 95,%. Công tác tiếp dân, đối thoại, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định.
 Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của người dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; huy động nguồn lực và tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức tham gia giám sát, kiểm tra theo quy định. Xây dựng dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan gắn việc thực hiện các quy chế gắn với công tác cải cách hành chính, học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, tất cả doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đều tổ chức hội nghị người lao động, trong đó phần lớn là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI tổ chức được hội nghị người lao động đúng định kỳ, xây dựng kế hoạch đảm bảo quy trình tổ chức hội nghị từ tổ, đội, bộ phận và phát huy tốt dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong đơn vị, doanh nghiệp. 83% doanh nghiệp bổ sung xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt nội dung công khai, minh bạch trong doanh nghiệp; đảm bảo những nội dung người lao động được biết, được tham gia ý kiến và giám sát thực hiện trong doanh nghiệp; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tạo môi trường lao động lành mạnh, phát huy được trí tuệ người lao động, tăng năng xuất lao động, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển. Hầu hết các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. 
Những kết quả đạt được trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện là có sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; sự lãnh đạo thường xuyên và sâu sát của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vai trò tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò nêu gương, ý thức trách nhiệm cao của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Sự chủ động tích cực của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong công tác tham mưu, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại, hạn chế đó là: công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên. Công tác dân vận chính quyền còn hạn chế; công tác cải cách hành chính tuy được quan tâm nhưng trên một số mặt, lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong một số cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn hạn chế, có đơn vị chưa ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Có lúc, có việc thực hiện quy định về dân chủ còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Đồng chí Hoàng Sỹ Bích – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Đồng chí Hoàng Sỹ Bích – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Hoàng Sỹ Bích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ toàn diện các quan điểm chỉ đạo của Đảng và pháp luật của nhà nước, trọng tâm là Luật số 10/2022/QH11, ngày 10/11/2022 của Quốc hội về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng, công khai và minh bạch trong điều hành chính quyền, đề cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong và gương mẫu, đẩy mạnh việc phê và tự phê bình, xây dựng nội bộ Đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất gắn liền nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị. 
Các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả. Gắn việc thực hiện QCDC ở sơ sở với thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, phong trào thi đua xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” năm 2023. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, tạo thuận lợi để nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; tăng cường đối thoại, tiếp xúc và đổi mới các hình thức lấy ý kiến tham gia của Nhân dân, tích cực vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở huyện và BCĐ các xã, thị trấn, phân công, giao nhiệm vụ và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của thành viên BCĐ; chủ động tham mưu và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2023. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở của các cấp ủy đảng, chính quyền, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện nghiêm công tác sơ kết, tổng kết, chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Bích Hằng - BDV

Lượt xem: 365
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000420338
  •  Đang online: 229
  •  Trong tuần: 229
  •  Trong tháng: 36.956
  •  Trong năm: 159.201