QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Những kết quả nổi bật sau 02 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện In trang
24/03/2023 08:14 SA

Những kết quả nổi bật sau 02 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 6/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi là Kết luận 01-KL/TW), Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp tài liệu, hướng dẫn việc tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện, tuyên truyền các nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng và chuyên đề hàng năm. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, quán triệt, học tập, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. 
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện. Kết quả: Việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Huyện ủy đã triệu tập cán bộ chủ chốt của huyện tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập do Trung ương tổ chức. Đối với chuyên đề năm 2022, 2023 của tỉnh Lâm Đồng, Huyện ủy tổ chức học tập trực tiếp tại đầu cầu Huyện ủy, kết hợp với học trực tuyến tại điểm cầu của 16 xã, thị trấn, kết quả học tập đạt trên 95 %. Các TCCS đảng, trực tiếp là đồng chí bí thư các Đảng bộ, Chi bộ đã quán triệt cho cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2023 theo Kế hoạch số 78-KH/HU, ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo theo yêu cầu.

Đảng ủy thị trấn Nam Ban tham gia học Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến
Đảng ủy thị trấn Nam Ban tham gia học Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh xuyên suốt trong nhiệm kỳ, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và sinh hoạt hàng ngày; căn cứ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực thực hiện Kết luận 01-KL/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, 53/53 tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021 – 2026) và năm 2022, 2023. 
Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban Bí thư về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 05-QĐ/HU ngày 02/7/2019 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc huyện”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QÐ/TW ngày 20/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình. 
Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước tiếp tục quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 23-CT/HU ngày 30/01/2019 “Về chấn chỉnh kỷ cương, phát huy trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư phát triển doanh nghiệp”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân; đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc; nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp  ủy,  chính  quyền,  cơ  quan, đơn  vị. Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, đổi mới lề lối làm việc, nghiêm khắc hơn với bản thân, giữ gìn đạo đức, lối sống; bước đầu tự sửa chữa khuyết điểm, điều chỉnh hành vi và các hoạt động trong công tác, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cán bộ, đảng viên đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin trong Đảng, Nhân dân và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng chỉ đạo việc đổi mới công tác tuyên truyền để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa sâu rộng, hiệu quả nhất. Thường xuyên duy trì bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống họp trực tuyến xuống xã, thị trấn, phục vụ có hiệu quả hình thức học tập trực tuyến, gồm 16 điểm cầu cấp cơ sở, giúp cho việc học tập nhanh và hiệu quả hơn; tiết kiệm thời gian, kinh phí, phù hợp với tình hình mới hiện nay.
Trên cơ sở đó, các TCCS đảng đã tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; thực hiện lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý của chi bộ, cơ quan; sinh hoạt chuyên đề, trong hệ thống giáo dục và các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị; thông qua các CLB dân vũ, văn hóa, văn nghệ tại các thôn, tổ...  Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên hệ thống truyền thanh của huyện; Trang tin điện tử khối Đảng và Trang thông tin điện tử của huyện. 
Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện tuyên truyền các nội dung cơ bản, cốt lõi các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, gương “người tốt, việc tốt”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” đợt 2, giai đoạn 2021 – 2025 thông qua các cuộc họp, hội nghị giao ban, qua hệ thống truyền thanh, qua mạng xã hội Zalo, Facebook...Qua đó, vận động, động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sỹ, lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên người lao động và những cá nhân tâm huyết, đam mê tiếp tục hưởng ứng, sáng tạo và tham gia giải thưởng đợt 2 đạt chất lượng, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng trở nên sâu rộng và hiệu quả hơn. 
Song song với việc chỉ đạo công tác tuyên truyền, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm công tác tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm…; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Qua đó cho thấy, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định đường lối đổi mới của Đảng; tác phong công tác nhanh nhẹn, năng động, hiệu quả. Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo công tác đổi mới về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. 
Qua cá phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay. Trong đó tập trung xây dựng các mô hình trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua, xây dựng kế hoạch rõ ràng và tổ chức biểu dương, tôn vinh kịp thời nhằm tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng xã hội. Kết quả năm 2022 có 59 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen: 01 tập thể và 02 cá nhân; UBND huyện khen: 10 tập thể và 10 cá nhân, Thư khen của Bí thư Huyện ủy: 4 tập thể và 32 cá nhân. 
Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương được Ban Thường vụ Huyện ủy đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của cấp ủy. Các cấp ủy, chi bộ đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Qua 02 năm triển khai, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 04 cuộc kiểm tra. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế và định hướng cho cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW, cần tập trung vào một số nhiệm vụ gaiỉ pháp như sau:
1.    Tập trung chỉ đạo, triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025.
2.    Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức thành công hội thi Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; đôn đốc Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” đợt 2, giai đoạn 2021 – 2025, sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị...
3.    Chủ động đề ra các giải pháp đổi mới, sáng tạo để triển khai đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm của huyện; quyết liệt trong lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận xã hội quan tâm; kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.
4.    Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát, rà soát việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và nội dung đăng ký làm theo hằng năm của đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị… đảm bảo gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân.
5.    Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân liên quan; tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra; khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra. 
6.    Tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu, nghiêm khắc, chủ động kiểm soát bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp.
7.    Chú trọng chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền sử dụng đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền (từ các bài viết chính luận, tin tức cập nhật, đến các loại hình văn hóa, văn học, nghệ thuật,…) để chuyển tải nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc lập và sử dụng mạng xã hội.
8.    Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị, đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.
9.     Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Kịp thời khen thưởng, xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm và công khai kết quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy các cấp; nêu cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Chú trọng tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm. Quan tâm xây dựng mô hình mới, cách làm hay; phát hiện gương người tốt, việc tốt để kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng làm động lực để thực hiện.

                                                                                                                  Hiền Lương


 

Lượt xem: 1.621
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000366030
  •  Đang online: 24
  •  Trong tuần: 1.789
  •  Trong tháng: 8.884
  •  Trong năm: 104.893