QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Hiệu quả sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW  của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Lâm Hà" In trang
27/05/2022 05:06 CH

Hiệu quả sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW  của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Lâm Hà"

Sau 01 năm triển khai Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.


Cán bộ, đảng viên huyện Lâm Hà học tập chuyên đề năm 2022

Việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021 Huyện ủy đã triệu tập cán bộ chủ chốt của huyện tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập do Trung ương tổ chức. Đối với chuyên đề năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng, Huyện ủy tổ chức 05 lớp học tập cho trên 4000 cán bộ, đảng viên trong toàn huyện với hình thức trực tiếp tại đầu cầu Huyện ủy kết hợp với học trực tuyến tại điểm cầu của 16 xã, thị trấn và giao cho bí thư các TCCS đảng quán triệt, bổ sung cho những cán bộ, đảng viên vắng, kết quả học tập đạt trên 95%. Công tác triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 01-KL/TW và các chuyên đề đảm bảo các yêu cầu và công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh xuyên suốt trong nhiệm kỳ, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và sinh hoạt hàng ngày; căn cứ nhiệm vụ chính  trị của cơ quan, đơn vị, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực thực hiện Kết luận 01-KL/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và  nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, chặt chẽ, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình; tin tưởng việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa và hàng năm, tạo động lực mạnh mẽ trong tổ chức và mỗi cá nhân phấn đấu, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó 52/52 tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021 – 2026) và năm 2022. Đồng thời triển khai cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký cam kết thực hiện Kết luận 21-KL/TW, Nghị quyết TW4 khóa XII gắn với Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, làm cơ sở để đánh giá phân loại đảng viên, công chức hàng năm.


Đọc câu chuyện về Bác thông qua sinh hoạt chào cờ sáng thứ 2 của cán bộ, đảng viên huyện Lâm Hà

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy  định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban Bí thư về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 05-QĐ/HU ngày 02/7/2019 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc huyện”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QÐ/TW ngày 20/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình. 
Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước tiếp tục quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 23-CT/HU ngày 30/01/2019 “Về chấn chỉnh kỷ cương, phát huy trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư phát triển doanh nghiệp”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân; đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc; nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp  ủy,  chính  quyền,  cơ  quan,  đơn  vị.
Song song với việc chỉ đạo công tác tuyên truyền, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm công tác tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm…; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Qua đó cho thấy, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định đường lối đổi mới của Đảng; tác phong công tác nhanh nhẹn, năng động, hiệu quả. 

     
Mô hình tuyến đường hoa của thôn Phúc Thanh, xã Phúc Thọ

Ngay từ đầu năm 2021, Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng các mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả năm 2021 đã có 11 tập thể và 33 cá nhân đăng ký thực hiện, có 01 tập thể và 4 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm 2022 có 59 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, đề nghị UBND tỉnh khen: 01 tập thể và 02 cá nhân; UBND huyện khen: 10 tập thể và 10 cá nhân, Thư khen của Bí thư Huyện ủy: 4 tập thể và 32 cá nhân. Các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu được địa phương, đơn vị biểu dương, khen thưởng đã phát huy hiệu quả, cổ vũ, động viên, nhân rộng điển hình, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư; góp phần “xây cái đẹp, dẹp cái xấu”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. 
Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương được Ban Thường vụ Huyện ủy đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của cấp ủy. Từ năm 2021 đến nay đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra đối với 2 tập thể và 2 cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 và các quy định nêu gương. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế và định hướng cho cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. 
Sau 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện  Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đã nâng cao việc tự giác học tập, làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy, địa phương, đơn vị gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai và xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên; xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 Hồng Toan - BTG 
 

Lượt xem: 2.428
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000421089
  •  Đang online: 264
  •  Trong tuần: 141
  •  Trong tháng: 37.707
  •  Trong năm: 159.952