HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
Lâm Hà triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu  In trang
15/09/2023 07:55 SA

Lâm Hà triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu 
-----

Để xây dựng thành công xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia thì phải xây dựng được thôn đạt chuẩn NTM. Và "Khu dân cư kiểu mẫu”  là mô hình cụ thể hóa các tiêu chí đó. Khu dân cư kiểu mẫu không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển mà còn lưu giữ được truyền thống hồn quê. Tình hình kinh tế xã hội của huyện  Lâm Hà phát triển ổn định; huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì, phát triển; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Đồng chí: Hoàng Thanh Hải - TUV, Nguyên Bí thư Huyện ủy Lâm Hà tham dự ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Trì, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà
Đồng chí: Hoàng Thanh Hải - TUV, Nguyên Bí thư Huyện ủy Lâm Hà tham dự ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Trì, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà

Trong những năm qua MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức  thành viên, chính quyền địa phương chủ động tham mưu cấp ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đánh giá kết quả xây dựng khư dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các địa bàn dân cư, các địa phương. Phối hợp tổ chức giám sát việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện, nhất là giám sát việc triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; chủ trì phối hợp lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đôi với kêt quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng huyện nông thôn mới. Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Huyện ủy Lâm Hà đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan thông tin tuyên truyền của huyện xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức quán triệt, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện nhằm chuyển biến về nhận thức và hành động việc xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
Cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả như: Kế hoạch số 21-KH/HU, ngày 16/6/2021 về “Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện Lâm Hà, giai đoạn 2021 - 2025”, Kế hoạch số 60-KH/HU, ngày 30/8/2022 về “Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lâm Hà giai đoạn 2022 - 2025”; Quyết định số: 3824/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Lâm Hà; văn bản số: 672/BCĐ ngày 29/4/2021 về tăng cường công tác triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đến 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/1/2022 về hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa” năm 2022; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện về triển khai tuyên truyền thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa trên địa bàn huyện Lâm Hà đến năm 2030; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn huyện; văn bản số 1806/BCĐ ngày 08/9/2022 của Ban chỉ đạo phong trào huyện về triển khai bình xét, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa năm 2022;  Hướng dẫn số 2057/HD-BCĐ ngày 5/10/2022 của Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” về trình tự, thủ tục xét tặng, khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn huyện Lâm Hà năm 2022; Quyết định công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa các xã, thị trấn, với 177/177 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2022; ....Kế hoạch số 37/KH-MTTQ-BTT, ngày 15/3/2022 về “Xây dựng mô hình Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thân mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch số 63/KH-MTTQ-BTT, ngày 16/2/2022 về “Xây dựng mô hình Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện năm 2022, Hướng dẫn số 13/HD-MTTQ-BTT, ngày 14/03/2022 vê việc “Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” năm 2022...
Bên cạnh đó, cac cơ quan liên quan đã tổ chức lấy ý kiến hài lòng của Nhân dân đối với huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng, duy trì hoạt động 243 mô hình trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa bàn dân cư (có 166 mô hình bảo vệ môi trường, 22 mô hình ANTT, 36 mô hình phái triển kinh tế, 8 mô hình xây dựng đời sông văn hóa, 8 mô hình GTNT, 03 mô hình chấp hành pháp luật, 12 mô hình của tôn giáo (Công giáo 4 mô hình, Phật giáo 2 mô hình, Tin lành 6 mô hình). Phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung xây dựng, duy trì 211 tổ dân phòng “dân cử dân nuôi” với 1.513 thành viên tham gia; 63 tổ tự quản vê ANTT với 279 thành viên; xây dựng 46 mô hình tuyến đường ATGT các xã, thị trấn,..51 mô hình “tổ an ninh liên gia” với 184 người tham gia;... Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện hướng dẫn cụ thể thời gian đăng ký, bình xét, công nhận; việc tổ chức trao tặng danh hiệu, thang điểm, cách chấm điểm, tiêu chuẩn bình xét, về trình tự, hồ sơ bình xét, công nhận danh hiệu theo đúng nội dung Nghị định số: 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về xét tặng, khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, có 32291/34185 đạt 94% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 132/135 cơ quan, đơn vị, trường học đạt cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa đạt 98%; 100% xã giữ vững tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới, 100% thị trấn giữ vững tiêu chí thị trấn văn minh đô thị. Đến nay, trên địa bàn huyện có 95 khu dân cư được công nhận tiêu biểu cấp huyện, trong đó có 30 khu dân cư đạt kiểu mẫu cấp tỉnh (năm 2021, có 30 khu dân cư tiểu biểu cấp huyện (10 khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh); năm 2022, có 30 khu dân cư tiêu biểu cấp huyện, 11 kiểu mẫu cấp tỉnh, năm 2023, đăng ký 51 khu dân cư tiêu biểu cấp huyện (33 khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh). Việc triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU đã có nhiều mô hình, cách làm mới, hiệu quả trong việc triên khai các công trình, phần việc mang tính thiết thực, đáp ứng nhu cầu, mong muốn của các tầng lớp Nhân dân, như: Xây dựng các công trình, phần việc Tuyên đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, trong đó chú trọng việc trồng hoa, cây cảnh ven đường,.. công trình “Sáng-xanh - sạch- đẹp” tập trung thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, phế phẩm nông nghiệp,...; vận động nhân dân xử lý chất thải nông nghiệp, giữ gìn vệ sinh môi trường nồng thôn; việc thực hiện chỉnh trang nông thôn, đô thị được duy trì định kỳ, thường xuyên vào ngày cuối tuần hàng tháng. Tổ chức bình xét đề nghị các cấp, các ngành tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với 41 lượt tập thể và 47 lượt cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú trọng việc biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tại các địa phương và khu dân trong xây dựng mô hình khu dân cư tiêu biểu, kiểu mẫu hàng năm. 
Tuy nhiên bên cạnh đó còn có tồn tại đó là: Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở một số cấp ủy đảng chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao; việc thực cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị ở một số nơi còn hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thường xuyên chỉ đạo việc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư tiêu biểu, kiểu mẫu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây đựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Để thực tiếp tục triển khai hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 7/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Lâm Hà, thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành từ huyện đến cơ sở cần:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 7/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về lãnh đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 -2025”; Kế hoạch số 21-KH/HU, ngày 16/6/2021 về “Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện Lâm Hà, giai đoạn 2021 - 2025” tạo sự dồng thuận, thống nhất trong xã hội nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.
- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, gắn nội dung chính trị xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân dân cư kiểu mẫu, làm cho công tác tuyên truyền có sức thuyết phục cao, lan tỏa rộng, động viên được mọi người, mọi lứa tuổi, mọi thành phầnt ham gia.
- MTTQ huyện tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên MTTQ huyện, các địa phương tổ chức tuyên truyên, vận động đoàn viên, hội viên thạm gia, làm nòng côt trong việc xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh”. Hướng dẫn Mặt trận cấp xã tổ chức củng cố nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với đánh giá thỉ đua hằng năm; đối với xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tập trung xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 06 xã đạt nông thôn mởi nâng cao, ít nhất 02 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có ít nhất 50% thôn, tổ dân phố đạt “Khu dân cư kiểu mẫu”.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá và hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU; Kế hoạch số 21-KH/HU từ huyện đến cơ sở. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, nhân rộng mô hình, cách làm hay trong quá trình thực hiện.    
Với những nỗ lực, cố gắng trong xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, duy trì, phát huy kết quả đạt được cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân trên địa bàn huyện Lâm Hà tiếp tục đề ra các mục tiêu phù hợp phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao các tiêu chí văn hóa, củng cố các mối quan hệ trong các gia đình, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, qua đó đưa khu dân cư ngày càng phát triển./.

Lê Thị Hải- BDVHU


 

Lượt xem: 260
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000295670
  •  Đang online: 20
  •  Trong tuần: 20
  •  Trong tháng: 1.216
  •  Trong năm: 34.533