QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Lâm Hà những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục In trang
03/08/2023 03:18 CH

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Lâm Hà những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục
-----

Những năm qua thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện cải cách hành chính, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đã cụ thể hóa, ban hành và triển khai thực hiện các nội dung về công tác cải cách hành chính như: Chương trình hành động số 34-CTr/HU, ngày 19/7/2022 thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chỉ đạo UBND huyện ban hành và triển khai Quyết định 4530/QĐ-UBND, ngày 14/9/2022 về kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Lâm Hà; Quyết định 5939/QĐ-UBND, ngày 22/11/2022 về kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Lâm Hà giai đoạn 2021 - 2025; hằng năm ban hành kế hoạch cải cách hành chính; các văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, rà soát danh sách thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ đạo UBND huyện quan tâm từng bước nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. 

Hình ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Lâm Hà (sáng ngày 12/6/2023)
Hình ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Lâm Hà (sáng ngày 12/6/2023)

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh triển khai tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức, như: Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và UBND các xã, thị trấn; đăng tải toàn bộ thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của huyện, một cửa điện tử Lâm Đồng; niêm yết thông báo địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, số điện thoại đường dây nóng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2022, là huyện có số lượng người tham dự cao thứ 2 toàn tỉnh, chất lượng tham gia cuộc thi đạt cao, đã có cá nhân đạt giải trong cuộc thi; lãnh đạo huyện UBND huyện tham gia Chương trình gặp gỡ, đối thoại về cải cách hành chính phát sóng trực tiếp trên đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, ... Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện tập trung triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật, trong tâm là phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật của các tổ chức chính trị - xã hội ... góp phần tuyên truyền, phổ biến và vận động người dân nâng cao hiểu biết pháp luật và quy định về thực thủ tục hành chính. 
Chỉ đạo UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện công khai thủ tục hành chính ngay sau khi có quyết định công bố của UBND tỉnh, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, của UBND cấp xã đã được công khai đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị mình và công khai trên trang thông tin điện tử của huyện, hệ thống thông tin Một cửa điện tử đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND huyện, UBND cấp xã. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, xác định 18 nhiệm vụ và phân công cụ thể việc thực hiện, thời gian hoàn thành, thường xuyên quan tâm kiện toàn đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện đã triển khai cho các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và đính kèm file trên hệ thống một cửa điện tử theo đúng quy định.
Chỉ đạo UBND huyện triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; hàng tuần thống kê, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà; hàng tháng ban hành văn bản công khai danh sách cơ quan, đơn vị, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn; áp dụng quy định đơn vị, địa phương nào có tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn từ 5% đến 10% thì bị phê bình và bị phê bình 3 lần trở lên bị xem xét kỷ luật theo quy định, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn từ 10% trở lên thì bị xem xét kỷ luật theo quy định…). Qua đó việc giải quyết thủ tục hành chính đã có chuyển biến rất tích cực. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, năm 2022, toàn huyện đã tiếp nhận 60.615 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển qua 358 hồ sơ. Đã giải quyết 60.098 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 59.376 hồ sơ, giải quyết trễ hạn 722 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,80%. Số hồ sơ đang giải quyết 875 hồ sơ, trong hạn 709 hồ sơ, quá hạn giải quyết 166 hồ sơ; 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã tiếp nhận 33.691 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển qua 875 hồ sơ. Đã giải quyết 33.234 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 32.842 hồ sơ, giải quyết trễ hạn 392 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,82%. Số hồ sơ đang giải quyết 457 hồ sơ, trong hạn 451 hồ sơ, quá hạn đang giải quyết 06 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn huyện đạt 99%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến toàn huyện đạt 81,08%; tỷ lệ hồ sơ chứng thực điện tử đạt 40%; tỷ lệ số hóa hồ sơ tại cấp huyện đạt 100%, cấp xã 74,6%...

Hình ảnh: Khu vực tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa huyện Lâm Hà (9giờ 00 phút sáng ngày 12/6/2023)
Hình ảnh: Khu vực tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa huyện Lâm Hà (9giờ 00 phút sáng ngày 12/6/2023)

Chỉ đạo UBND huyện quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử tại UBND huyện và UBND 16/16 xã, thị trấn cơ bản đầy đủ đáp ứng yêu cầu. Chỉ đạo phân công cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện gồm 01 Trưởng Bộ phận, 01 Phó trưởng Bộ phận và 09 thành viên do các cơ quan đơn vị cử tới; tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng Bộ phận, thành viên gồm 5-7 người do công chức chuyên môn của các cấp xã thực hiện công tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại chỗ. 
Chỉ đạo UBND huyện quan tâm, tăng cường tổ chức kiểm tra về công tác cải cách hành chính kết hợp với kiểm tra công tác Nội vụ, kiểm tra đánh giá ISO, kiểm tra cải cách thủ tục hành chính. Năm 2022, kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ hành chính đối với 100% đơn vị xã, thị trấn và thực hiện đánh giá nội bộ đối với 100% phòng, ban chuyên môn của UBND huyện. Chỉ đạo các tổ kiểm tra công vụ của UBND huyện thường xuyên thực hiện kiểm tra đột xuất một số các nội dung liên quan đến công vụ, công chức, chấp hành nội quy, quy chế làm việc, việc giải quyết thủ tục hành chính…của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, văn bản xử lý vi phạm hành chính, giải quyết hồ sơ hành chính, theo dõi thi hành pháp luật duy trì và nâng cao chất lượng các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chú trọng việc kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong năm 2022 đã thực hiện kiểm tra 120 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định khắc phục hậu quả. Sau kiểm tra đã ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện khắc phục tồn tại, hạn chế. Thường xuyên thực hiện lấy ý kiến tổ chức, người dân về giải quyết thủ tục hành chính thông qua phiếu lấy ý kiến tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, thông qua tiếp công dân, hòm thư góp ý…UBND huyện đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, phê bình, kiểm điểm các cá nhân, đơn vị có vi phạm.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Lâm Hà còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, như sau: 
- Qua công bố chỉ số cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh thì chỉ số cải cách hành chính của huyện đạt thấp, giảm cả về thứ hạng và chỉ số (năm 2020 xếp thứ 9/12 huyện, thành phố; năm 2021 xếp thứ 12/12 huyện, thành phố); điểm điều tra xã hội học đạt được, mức độ hài lòng thấp hơn trung bình của 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và còn nhiều ý kiến phản ánh về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 
- Hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính chưa có hiệu quả, việc phát hiện các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính và chủ động kiến nghị sửa đổi còn chậm, chưa thường xuyên. Còn tình trạng hồ sơ trễ hạn, nhất là những thủ tục lĩnh vực đất đai, có những thời điểm hồ sơ trả về lĩnh vực đất đai còn nhiều (như năm 2021 là 43%).
- Việc phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến (toàn trình) và dịch vụ bưu chính công ích vẫn còn thấp.
- Còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính, phong cách làm việc chậm đổi mới, chưa nêu cao ý thức phục vụ nhân dân có biểu hiện gây khó khăn phiền hà cho dân (theo kết quả điều tra xã hội học và công bố hàng năm của UBND tỉnh).
- Việc vận dụng ứng dụng các phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin đã thực hiện tốt, tuy nhiên vẫn còn chưa đồng bộ, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn chưa ứng dụng công nghệ thông tin thường xuyên trong hoạt động công việc (điển hình là phần mềm Ioffice, mail công vụ, chữ ký số…).
- Người dân vẫn chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết thủ tục hành chính vì khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế. Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích chưa cao do tâm lý muốn gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp. Đối với cơ quan nhà nước nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn thiếu, công chức chuyên trách về công nghệ thông tin cấp xã chưa có nên việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn gặp nhiều khó khăn.
Từ những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện thời gian qua. Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian tới:  
- Tiếp tục tổ chức quán triệt và ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về cải cách hành chính, chuyển đổi số của Trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nhất là việc sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ công ích, dịch vụ công trực tuyến toàn trình; mở rộng việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (tiếp nhận trực tiếp, qua điện thoại đường dây nóng, qua địa chỉ mail, qua hệ thống ứng dụng trực tuyến...) nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp trên về thực hiện các nhiệm vụ cải cách thể chế theo quy định (rà soát, ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính...).
- Nâng cao hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử của cả cấp huyện, cấp xã; thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết hồ sơ, giảm tình trạng trễ hẹn. 
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng để kịp thời hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. 
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bích Hằng - BDV

Lượt xem: 749
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000424386
  •  Đang online: 29
  •  Trong tuần: 3.438
  •  Trong tháng: 41.004
  •  Trong năm: 163.249