QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xã Đạ Đờn In trang
29/06/2023 10:40 SA

Kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xã Đạ Đờn
-----

Thực hiện Luật số 77/2015/QH13, ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Luật tổ chức chính quyền địa phương. Căn cứ Chương trình và lịch công tác của HĐND xã Đạ Đờn. Sáng ngày 27/6/2023, HĐND xã Đạ Đờn khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND xã (khóa XII), nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét, thông qua 05 tờ trình, 12 báo cáo, 05 Nghị quyết (Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo thu, chi tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2022, tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022; báo cáo kết quả hoạt động HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XII; báo cáo thẩm tra các báo cáo của Ban Kinh tế - xã hội; báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp của Ban Pháp chế; báo cáo của UBMTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác xây dựng chính quyền 6 tháng cuối năm 2023).
Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lê Tàu - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn xã đồng chí Trần Thị Hồng Hạnh - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, các đồng chí đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xã, các bộ phận chuyên môn UBND xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận các thôn cùng 29 ông, bà đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể Nhân dân, 6 tháng đầu năm 2023 kinh tế - xã hội của xã Đạ Đờn tiếp tục được duy trì phát triển; tổng diện tích sản xuất lúa nước gieo sạ vụ Đông - Xuân là 83/85 ha, đạt 97,6% so với kế hoạch; phát triển 0,8 ha nhà kính rau hoa công nghệ cao nâng tổng diện tích của toàn xã lên 10,4 ha; rau đậu các loại 65 ha/105 ha đạt 62% KH, diện tích ngô 29/KH 38 ha đạt 76% KH, tái canh, ghép cải tạo đối với diện tích già cổi là 35 ha/KH 60 ha đạt 58% KH; trồng mới 13 ha cây ăn quả, nâng tổng số là 208 ha (chủ yếu là sầu riêng, mắc ca trồng xen trong vườn cà phê). Công tác quản lý rừng, đất đai, tài nguyên khoáng sản được triển khai đạt kết quả; công tác thu ngân sách được triển khai thực hiện; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới và nâng cao; việc cải cách hành chính được tăng cường; tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực; ý thức chấp hành văn hóa công sở trong cán bộ, công chức được nâng lên; thường xuyên làm tốt công tác chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công và đối tượng xã hội; các công trình xây dựng cơ bản thực hiện theo các chương trình mục tiêu Quốc gia được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra; chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục triển khai đồng thời phát động Nhân dân thực hiện tốt công tác xây dựng NTM, huy động đồng góp bằng mọi hình thức, bằng các nguồn lực đầu tư xây dựng để duy tu bảo dưỡng, bảo vệ các trục đường liên thôn. Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị phấn đấu đến hết năm 2023 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
 Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Đạ Đờn, sự điều hành, triển khai thực hiện của chính quyền địa phương, cùng với hoạt động đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn. 
* Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn hạn chế đó là: 
Công tác thu ngân sách còn chậm (7%) so với kế hoach; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc múc đất, san lấp mặt bằng, khai thác khoáng sản trái phép, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng còn xảy ra; công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ của nhân dân vẫn còn sai sót, tình trạng sai lô, thửa còn diễn ra; đường điện còn một số nơi chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của bà con (còn tình trạng dùng chung đồng hồ tổng, hệ thống dây, cột còn tạm bợ); tỷ lệ người dân tham gia mua BHYT tự nguyện còn hạn chế (78,6%).
  Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lê Tàu - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Đờn nhấn mạnh:

đồng chí Lê Tàu - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo
đồng chí Lê Tàu - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

- Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2023, Thường trực HĐND, UBND xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các quan điểm, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.
- HĐND, UBND xã cần linh hoạt, chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai đồng bộ các phương án, giải pháp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Phấn đấu tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc phấn đấu hoàn thành và hoành thành vượt mức các chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra (Nghị quyết số 47-NQ/ĐU, ngày 20/12/2022 của Đảng ủy xã Đạ Đờn “về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị năm 2023”; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 27/12/2022 của HĐND xã Đạ Đờn “về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023”).
- Thực hiện và có giải pháp quyết liệt trong công tác thu ngân sách, hoàn thành các chỉ tiêu về thu ngân sách năm 2023 theo chỉ tiêu, kế hoạch giao; thực hiện chi ngân sách đảm bảo yêu cầu chi đúng quy định, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ lớn của địa phương, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của UBND thống nhất, đồng bộ, tiết kiệm và hiệu quả.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh; ngăn chặn, phòng ngừa các loại tội phạm, có biện pháp giải quyết tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong đối tượng thanh, thiếu niên; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; quản lý tốt nhân, hộ khẩu, công lao động tự do, nhất là vào thời điểm mùa thu hoạch cà phê. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là về quản lý đất công; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, phá rừng, lấn chiếm đất rừng; triển khai thực hiện tốt công tác trồng cây xanh theo kế hoạch đề ra.
- Tập trung thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia, kịp thời triển khai thi công các công trình làm đường bê tông, nhà sinh hoạt cộng đồng và rải ngân đảm bảo đúng tiến độ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng các thôn văn hóa tiêu biểu, thôn văn hóa kiểu mẫu. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các bậc học; duy trì và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Làm tốt công tác y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình; chú trọng đến công tác tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân. 
- Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND xã, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy, của Đảng ủy và HĐND xã. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cũng như các ý kiến, kiến nghị chính đáng mà cử tri và nhân dân phản ánh ngay từ cơ sở, tránh khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người.
- Hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu cuối năm 2023 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đạ Đờn nói riêng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 nói chung. Nhằm đảm bảo việc triển khai và thực hiện Chương trình có hiệu quả, bền vững trên địa bàn huyện Lâm Hà.
Với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tích cực thảo luận, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua các nội dung của Kỳ họp.

Lê Thị Hải – BDV Huyện ủy

Lượt xem: 340
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000424360
  •  Đang online: 25
  •  Trong tuần: 3.412
  •  Trong tháng: 40.978
  •  Trong năm: 163.223