QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
CHI BỘ CƠ QUAN HUYỆN ỦY ĐẨY MẠNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN 01-KL/TW, CHỈ THỊ 05 VÀ KẾT LUẬN 21, NGHỊ QUYẾT TƯ4 GẮN VỚI CÁC QUY ĐỊNH NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN In trang
09/02/2023 04:56 CH

CHI BỘ CƠ QUAN HUYỆN ỦY ĐẨY MẠNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN 01-KL/TW, CHỈ THỊ 05 VÀ KẾT LUẬN 21, NGHỊ QUYẾT TƯ4 GẮN VỚI CÁC QUY ĐỊNH NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Là 1 trong các chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ huyện Lâm Hà, chi bộ cơ quan Huyện ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trên mọi lĩnh vực. Trong đó, chi bộ chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW của BCHTW Đảng (khóa XIII) (Sau đây gọi là Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên trong chi bộ;
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW của BCHTW Đảng (khóa XIII) (Sau đây gọi là Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; chi bộ cơ quan Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, quán triệt, học tập, thực hiện toàn khóa và hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ. 
Đồng chí Bí thư Chi bộ đã trực tiếp quán triệt cho cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021 theo Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 5/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy và triệu tập cán bộ đang viên tham gia học tập chuyên đề năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng theo Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 8/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo theo yêu cầu. Trong năm 2022, chi bộ đã chỉ đạo nTổ đảng BTG – TTCT tham mưu Huyện ủy tổ chức 05 lớp học tập cho trên 4000 cán bộ, đảng viên trong toàn huyện với hình thức trực tiếp tại đầu cầu Huyện ủy, kết hợp với học trực tuyến tại điểm cầu của 16 xã, thị trấn, kết quả học tập đạt trên 95 %. 
    Chi bộ cơ quan thường xuyên  hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, chi bộ, của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đến nay, chi bộ cơ quan Huyện ủy cùng với 51 chi bộ trực thuộc huyện ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021 – 2026) và năm 2022, 2023. Đồng thời triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết thực hiện Kết luận 21-KL/TW, Nghị quyết TW4 khóa XII gắn với Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện; thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, đưa các nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát và làm cơ sở để đánh giá phân loại đảng viên, công chức hàng năm.
Chi bộ đã tiến hành quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban Bí thư về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 05-QĐ/HU ngày 02/7/2019 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc huyện”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QÐ/TW ngày 20/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, chi bộ đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình. 
    Chi bộ cũng quan tâm chỉ đạo rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc; nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh …
    Chi bộ đã tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý của chi bộ, cơ quan. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên hệ thống truyền thanh của huyện; Trang tin điện tử khối Đảng và Trang thông tin điện tử của huyện, gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả ...Song song với việc chỉ đạo công tác tuyên truyền, chi bộ đã thường xuyên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm…; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phát sinh trong chi bộ, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Qua đó cho thấy, hầu hết cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định đường lối đổi mới của Đảng; tác phong công tác nhanh nhẹn, năng động, hiệu quả.
Chỉ đạo Tổ đảng BTG – TTCT thường xuyên tham mưu cho BTV Huyện ủy chỉ đạo đổi mới về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Trong nội dung các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, lý luận chính trị cho đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ các cơ quan, hội, đoàn thể do Trung tâm Chính trị huyện mở đều có nội dung chuyên đề nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng địa phương. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị; chú trọng xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc; tạo sự thống nhất trong phối hợp giữa các cơ quan, ngành có liên quan. 
Ngoài ra, chi bộ đã kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, trong thực hiện hiệu quả Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết.

Chi bộ tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022
Chi bộ tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Trong năm 2023 và những năm tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết, Chi bộ cơ quan Huyện ủy tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 
    Thứ nhất, tập trung chỉ đạo, triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trước mắt, cụ thể hóa chủ đề học tập năm 2023 tại chi bộ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”.
    Thứ hai, Thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. 
    Thứ ba, Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên trẻ nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong chi bộ về tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng và đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân. Đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo Bác, coi đó là công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan. Với phương châm thực hiện là: Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; cán bộ, đảng viên làm chủ thể; lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi. Việc thực hiện Kết luận 01, Chỉ thị 05 được xác định là tiền đề để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và lấy việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 là cơ sở để đưa Chỉ thị số 05 vào cuộc sống.
    Thứ tư, Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; kịp thời chấn chỉnh trong học tập gắn xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân trong phòng chống suy thoái, rèn luyện đạo đức, lối sống. Phát huy tính chiến đấu của công tác tư tưởng, tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
    Thứ năm, Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận 01-KL/TW và các nghị quyết, chỉ thị liên quan gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Làm chuyển biến một cách căn bản về nhận thức từ “học tập” đến “làm theo” Bác với những công việc thường xuyên, hàng ngày; vừa đề cao tính tự giác, nêu gương nhưng cũng là yêu cầu bắt buộc; xác định rõ các nội dung mới, giải pháp mới để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể. Đồng thời, căn cứ chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của chi bộ, cơ quan; chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên nghiêm túc triển khai việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.
    Thứ sáu, Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với các quy định nêu gương của chi bộ. Quan tâm xây dựng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay nhất là các mô hình, điển hình với những nội dung cụ thể, thiết thực, có tính bền vững, tạo được sự lan tỏa sâu rộng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém của các tổ đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý.
    Chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên: có kế hoạch thực hiện Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết toàn khóa và hàng năm. Lựa chọn những nội dung đăng ký làm theo, cam kết thiết thực trong cuộc sống và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chú trọng những nội dung mới, sáng tạo và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên đối chiếu, thực hiện việc “tự soi”, “tự sửa” hàng ngày. Ngoài ra, cần tự trang bị cho mình một phương thức tu dưỡng, rèn luyện thiết thực, hiệu quả để làm tròn vai trò, chức trách được giao, giữ vững bản lĩnh chính trị. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: “Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác đã dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền."

                                                                                                                  Hiền Lương

Lượt xem: 634
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000366098
  •  Đang online: 16
  •  Trong tuần: 1.857
  •  Trong tháng: 8.952
  •  Trong năm: 104.961