QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14/10/1930 - 14/10/2022) In trang
17/10/2022 02:35 CH

KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14/10/1930 - 14/10/2022)

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển của ngành tổ chức xây dựng Đảng.
Cách đây vừa tròn 92 năm, ngày 14/10/1930, Hội nghị Trung ương lâm thời của Đảng đã cử ra các Bộ, trong đó có Bộ Tổ chức kiêm giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương). Hội nghị đã bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư; đồng chí Nguyễn Ái Quốc và những chiến sĩ cộng sản lúc đó vừa là những nhà lãnh đạo, vừa là những cán bộ tổ chức đầu tiên của Đảng, đặt nền móng cho công tác xây dựng Đảng, ngành tổ chức xây dựng Đảng từ đó không ngừng lớn mạnh và được Bộ Chính trị khoá IX quyết định lấy ngày 14/10/1930 làm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng.

151.jpg
151.jpg

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn quán triệt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam theo đúng bản chất của giai cấp công nhân, phù hợp với thực tiễn của cách mạng nước ta. Coi trọng công tác xây dựng Đảng về tổ chức thực sự vững mạnh, bảo đảm vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.
     Trong suốt chặng đường 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, ngành tổ chức xây dựng Đảng không ngừng lớn mạnh, tích cực tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên. Các thế hệ cán bộ, đảng viên ngành tổ chức Đảng kề vai sát cánh bên nhau dưới lá cờ của Đảng, không tiếc máu xương, nguyện chiến đấu hy sinh cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, là nòng cốt lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối và nhiệm vụ chính trị trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào của mọi thời kỳ cách mạng. Tổ chức của Đảng ngày càng được kiện toàn, là hạt nhân chính trị, xương sống cho cả hệ thống chính trị.

 

Đồng chí Hoàng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên
Đồng chí Hoàng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên

Tự hào về truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện, trong thời gian qua, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy và đã đạt được nhiều thành tích kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

 

Đồng chí Hà Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho tập thể Ban Tổ chức Huyện ủy về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 (Hội nghị trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2021)
Đồng chí Hà Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho tập thể Ban Tổ chức Huyện ủy về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 (Hội nghị trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2021)

Công tác tổ chức xây dựng Đảng của huyện Lâm Hà không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; luôn năng động, sáng tạo tham mưu cho Đảng bộ huyện những chủ trương, những giải pháp xây dựng bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ qua các thời kỳ. Các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng và tổ chức cấp uỷ cấp huyện nối tiếp nhau phấn đấu, xây đắp truyền thống trung thành tuyệt đối với Đảng, với cách mạng, với Tổ quốc, với Nhân dân, bằng sự tận tụy vì sự nghiệp xây dựng Đảng và tổ chức cấp uỷ qua các thời kỳ lịch sử. Thường xuyên tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, thẩm định các đề án nhân sự; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác tổ chức và cán bộ; thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy, thực hiện các chính sách cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 

Đồng chí Giáp Thị Thủy, UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cùng lãnh đạo địa phương thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng Huy Hiệu Đảng và thăm hỏi Đảng viên lớn tuổi dịp 02/9/2022.
Đồng chí Giáp Thị Thủy, UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cùng lãnh đạo địa phương thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng Huy Hiệu Đảng và thăm hỏi Đảng viên lớn tuổi dịp 02/9/2022.

Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, 9 tháng đầu năm 2022, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đạt kết quả tốt, đến ngày 15/9/2022 có 314/314 chi bộ đã đại hội thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức Huyện ủy định kỳ tham mưu đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02, 19/5 và 02/9 và 07/11 đối với đảng viên đủ điều kiện.
Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản, quy định, hướng dẫn, kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 huyện Lâm Hà và đến thời điểm hiện nay, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thành xong việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và phê duyệt quy hoạch lần đầu nhiệm kỷ 2025 - 2030, 2026 - 2031; phê duyệt quy hoạch hoạch lần đầu chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030; thực hiện xong quy trình quy trình, hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; Thực hiện tốt công tác kiện toàn, củng cố cấp uỷ và các chức danh chủ chốt ở cơ sở; Tham mưu về công tác luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Quyết định kết nạp đảng viên mới đảm bảo chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ đã đề ra; công nhận đảng viên chính thức đối với các đồng chí đến thời điểm; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng của luôn được quan tâm, chú trọng.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ gắn với tiêu chuẩn chức danh cán bộ, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy: Cử các đồng chí đi học Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại trường Chính trị tỉnh, mở các lớp đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị tại huyện cho học viên là cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện tham gia; giới thiệu cán công chức tham gia đào tạo Cao cấp Lý luận Chính trị tại Học viện Chính trị khu vực II - Tp Hồ Chí Minh (hệ tập trung) và tham gia đào tạo Cao cấp Lý luận Chính trị tại Trường Chính trị tỉnh (hệ không tập trung); hằng năm cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3 thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 
Ban Tổ chức Huyện ủy định kỳ tham mưu cho Hội đồng lương cơ quan khối Đảng - Đoàn thể huyện họp, xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng - Đoàn thể huyện theo quy định.
Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị theo đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác kết nạp đảng viên mới, công tác cán bộ thường xuyên và công tác quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; 2025 - 2030, 2036 - 2031.
Làm tốt công tác báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, tỉnh và của huyện về lĩnh vực xây dựng tổ chức Đảng, công tác cán bộ, đảng viên theo quy định, hướng dẫn của cấp trên. Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng chúng ta càng tự hào về những đóng góp của Ngành góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng huyện Lâm Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Hà Lê Tuấn Hải - Ban Tổ chức Huyện ủy
 

Lượt xem: 404
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000420813
  •  Đang online: 450
  •  Trong tuần: 450
  •  Trong tháng: 37.431
  •  Trong năm: 159.676