HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
Kết quả công tác tuyên giáo huyện Lâm Hà năm 2022  In trang
11/11/2022 10:00 SA

Kết quả công tác tuyên giáo huyện Lâm Hà năm 2022 

Trong năm 2022, ngành Tuyên giáo của huyện đã phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Lâm Hà.

.
.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên giáo đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là tình hình thiên tai, dịch bệnh và những vấn đề nổi cộm khác đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðồng thời, các thế lực thù địch tăng cường chống phá quyết liệt với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng thâm độc, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác tuyên giáo nhưng ngành tuyên giáo của huyện luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức, bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Tích cực mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở địa phương. Trọng tâm là quán triệt, học tập các nội dung chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của các cấp, các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương trong năm 2022. Đặc biệt là triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuyên truyền thông tin đối ngoại về thông điệp tại hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác phòng, chống và tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền về đón nhận Quyết định công nhận huyện Lâm Hà đạt chuẩn nông thôn mới, huân chương lao động hạng ba và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện Lâm Hà. Đẩy mạnh triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022, giải Búa Liềm vàng lần thứ VII, năm 2022; cuộc thi giải thưởng sáng tác các tác phẩm, ấn phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

.
.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy tổ chức 12 lớp học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến cho trên 12.000 lượt cán bộ, đảng viên một số bản mới về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; Quy định 37-QD/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 20/12/2021 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 của Huyện ủy; chuyên đề năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng ý chí tự lực, tự cường về xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”; học tập nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Phối hợp Trung tâm Chính trị huyện triển khai công tác đào tạo bồi dưỡng theo chương trình kế hoạch năm 2022. Từ đầu năm đến nay mở được 18 lớp với tổng số 1.999 học viên. Trong đó,  02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng có 116 học viên, 02 lớp đảng viên mới có 193 học viên, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh đối tượng 4 có 121 học viên, 01 lớp tập  huấn bộ tổng phụ trách đội có 45 học viên, 01 lớp tập huấn cán bộ hội nông dân có sở có161 học, 01 lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo cơ sở có 75 học viên, 01 lớp tập huấn cán bộ khuyến học có 275 học viên, 01 lớp tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở có 113 học viên, 01 lớp tập huấn cán bộ hội phụ nữ có 194 học viên, 01 lớp tập huấn cán bộ hội cựu chiến binh  162 học viên, 01 tập huấn cán bộ công đoàn 128 học viên, 01 lớp tập huấn cán bộ dân vận 137 học viên, 03 lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở 395 học viên.
 Hướng dẫn công tác biên soạn lịch sử truyền thống ngành, địa phương theo kế hoạch năm 2022. Tổ chức điều tra dư luận xã hội đợt I năm 2022 lấy ý kiến của người dân về việc cho học sinh trở lại trường trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 (500 phiếu). Tổ chức điều tra dư luận xã hội đợt II năm 2022 về việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (500 phiếu). Tham mưu tổng kết các chỉ thị nghị, quyết chuyên đề về công tác tuyên giáo. Tổ chức đánh giá 01 năm thực thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng 59 tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ huyện.

.
.

Ngành Tuyên giáo của huyện đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng cho các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cộng tác viên đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội. Tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động trang thông tin điện tử của huyện...
 Những nỗ lực của ngành Tuyên giáo huyện Lâm Hà đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Ðảng bộ huyện và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Để giữ vững và mở rộng mặt trận tư tưởng của Ðảng, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Tuyên giáo huyện Lâm Hà đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:
Một là, chủ động bám sát, dự báo tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy trong lĩnh vực công tác tuyên giáo.
Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Ba là, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Từ đó, chủ động dự báo tình hình, đề ra các phương án kế hoạch công tác tư tưởng, không để phát sinh các điểm nóng.
 Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn của địa phương. Trọng tâm, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đảng lần thứ XIII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện.
Năm là, chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Sáu là, tuyên truyền, cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Bảy là, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng đội ngũ làm công tác tuyên giáo, nhất là cán bộ tuyên giáo ở cơ sở.

Hồng Toan

Lượt xem: 496
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000295620
  •  Đang online: 20
  •  Trong tuần: 20
  •  Trong tháng: 1.166
  •  Trong năm: 34.483