QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Lâm Hà đổi mới hoạt động công tác tuyên giáo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng In trang
18/10/2022 08:08 SA

Lâm Hà đổi mới hoạt động công tác tuyên giáo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng

 Đảng ta luôn coi trọng công tác tuyên giáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và có tính chất mở đường về tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng cách mạng, nền tảng chính trị của Đảng, nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần đưa đường lối đổi mới của Đảng đi vào cuộc sống.

Hình 1
Hình 1

Trong bối cảnh hiện nay, có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường tác động trực tiếp và sâu sắc đến tư tưởng chính trị và mọi mặt đời sống tinh thần của xã hội, khiến cho công tác tư tưởng của Đảng và nhiều lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo ở địa phương đứng trước nhiều vấn đề khó khăn, thử thách, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu mới trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đổi mới công tác tuyên giáo là tổng hợp các biện pháp, con đường, cách thức để triển khai công tác tuyên giáo một cách phù hợp, kịp thời và có hiệu quả nhất, trước hết đổi mới nội dung công tác tuyên giáo. Đổi mới công tác tuyên giáo đòi hỏi phải triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nội dung công việc, cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm: phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh làm thất bại những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc về tư tưởng. Công tác tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên, hàng đầu ở từng đảng viên, từng chi bộ. Từng đảng viên phải tự làm công tác tư tưởng cho mình, tự vận động bản thân và gia đình chấp hành tốt, mỗi đảng viên, mỗi gia đình đảng viên là tế bào gương mẫu, gương sáng của xã hội, của Đảng. Công tác tuyên giáo phải “đi trước để dự báo, định hướng”, “đi trong các sự việc” để nắm chắc tình hình, “đi sau để giải quyết dứt điểm” những vướng mắc về tư tưởng, tâm trạng xã hội và đúc kết kinh nghiệm. Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, thực chất là một trong những nội dung đổi mới công tác tuyên giáo, làm cho công tác tuyên giáo ngày càng bám sát, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị, trở thành một mắt khâu không thể thiếu trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng củng cố sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của Nhà nước. Đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, đảm bảo tính khoa học, tính chiến đấu và tính thuyết phục; quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo. Việc xây dựng, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên việc học tập, quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng những năm qua cũng còn có những hạn chế, theo “lối mòn”. Việc nghiên cứu, học tập nghị quyết còn mang tính dàn trải, chưa chú trọng đến đối tượng, lĩnh vực, địa bàn. Ở những mức độ khác nhau, cán bộ chủ chốt các cấp đều được tiếp thu những nội dung giống nhau, kể cả nghị quyết mang tính tổng hợp và mang tính chuyên đề, người cần nắm sâu cũng học tập như người chỉ cần nắm tinh thần cơ bản của nghị quyết. Báo cáo, truyền đạt, tuyên truyền nghị quyết thường quan tâm những nội dung về quan điểm, nhận thức, chưa coi trọng đúng mức việc quán triệt những nhiệm vụ, giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện. Chương trình hành động, kế hoạch triển khai còn dàn trải, chưa sát với yêu cầu của địa phương, đơn vị.

Hình 2
Hình 2

Thời gian tới việc tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết cần được đổi mới theo hướng phân tầng nội dung, phân loại đối tượng phù hợp. Những cán bộ chủ chốt có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, quản lý những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập cần nghiên cứu sâu, trao đổi kỹ để thấm nhuần đầy đủ, chuẩn xác những định hướng của Ban tuyên giáo Trung ương, xác định đúng và trúng những nội dung cốt lõi cần và có thể vận dụng sát hợp với điều kiện của địa phương, ngành, lĩnh vực của mình, định hướng cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; những cán bộ hoạt động ở các lĩnh vực khác cần nắm vững những quan điểm cơ bản; đảng viên chỉ cần hiểu những tinh thần cốt lõi của nghị quyết. Việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, nêu rõ trọng tâm, trọng điểm, giải pháp đột phá, các điều kiện, cơ chế, chính sách, nguồn lực bảo đảm, lộ trình triển khai, phân công rõ tổ chức, cá nhân đảm nhiệm. Học tập nghị quyết phải dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, giải đáp những vấn đề đặt ra, tạo sự đồng thuận, thể hiện quyết tâm chính trị cao.
Trong điều kiện hiện nay, tính chiến đấu là để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, là đấu tranh với các lực lượng phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Đối tượng của công tác tuyên giáo là con người, hoạt động tuyên giáo là tác động vào tư tưởng, tình cảm, nhận thức của con người. Do đó để đạt được hiệu quả, phải có tính thuyết phục cao. Khi trình độ dân trí càng cao, dân chủ ngày càng mở rộng, thông tin ngày càng đa chiều, thì phương pháp công tác tuyên giáo càng phải đổi mới, càng phải linh hoạt, mềm dẻo, tránh áp đặt, một chiều, phải chuyển mạnh từ độc thoại sang đối thoại, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Không tránh né những vấn đề nhạy cảm. Tăng cường tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, đối thoại, tranh luận với những người có quan điểm trái chiều, ý kiến khác, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau để tìm ra chân lý, đó là con đường ngắn nhất để rút ngắn khoảng cách sự khác biệt về nhận thức và gần gũi với nhau hơn. Từ đó tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.
Đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ huyện đến cơ sở cần được xây dựng theo hướng chuyên sâu, yêu cầu bản lĩnh và nhạy bén chính trị đặt lên hàng đầu, phẩm chất đạo đức là cái gốc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, khả năng nói và viết là yếu tố quan trọng, phải luôn tìm tòi, sáng tạo, nắm bắt, phân tích, dự báo, thông tin kịp thời, chính xác để tham mưu, cần có tinh thần dám nghĩ, dám làm, cầu thị, ham học hỏi mới đáp ứng được yêu cầu; có cơ cấu hợp lý, có tính ổn định tương đối, bộ máy tinh gọn; nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, thực hiện việc quy hoạch đội ngũ cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo.
Công tác tuyên giáo tập trung cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân; phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến, tôn vinh các giá trị văn hóa và đạo đức, những tấm gương người tốt, việc tốt, nâng cao đạo đức xã hội đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng.
Triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác lý luận và giáo dục lý luận chính trị, đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, tập trung vào việc tăng cường công tác dự báo, phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp chỉ đạo lý giải và xử lý kịp thời các vấn đề nóng và nhạy cảm. Tăng cường cung cấp thông tin, tổ chức đối thoại, thực hiện tốt hơn công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

    Hồng Toan
 

Lượt xem: 547
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000421070
  •  Đang online: 382
  •  Trong tuần: 122
  •  Trong tháng: 37.688
  •  Trong năm: 159.933