QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Lâm Hà tích cực đổi mới sáng tạo, nội dung, phương thức công tác tuyên giáo  In trang
17/10/2022 02:45 CH

Lâm Hà tích cực đổi mới sáng tạo, nội dung, phương thức công tác tuyên giáo 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lâm Hà đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện uỷ, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; thực hiện tốt công tác tuyên giáo với nhiều điểm mới, nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Văn Tình, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, quán triệt tại một buổi học tập nghị quyết tại huyện Lâm Hà
Đồng chí Nguyễn Văn Tình, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, quán triệt tại một buổi học tập nghị quyết tại huyện Lâm Hà

      

Ngay từ đầu năm 2022, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lâm Hà đã chỉ đạo quyết liệt ngành tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo với tinh thần: quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định rõ vai trò xung kích đi đầu của ngành Tuyên giáo.
Ngành tuyên giáo huyện Lâm Hà đã tập trung triển khai thực hiện nội dung công tác Tuyên giáo trong 9 tháng đầu năm 2022, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy; tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện; tham mưu Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.
Chủ động, phối hợp quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng. Triển khai học tập chuyên đề năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”. 

 

Hội nghị học tập nghị quyết bằng hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến
Hội nghị học tập nghị quyết bằng hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến

      

Điểm sáng tạo trong 9 tháng đầu năm 2022 là Ngành Tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với phương châm “Chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Ban tuyên giáo Huyện ủy đã Tham mưu Huyện ủy tổ chức 10 lớp học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến cho trên 8.000 lượt cán bộ, đảng viên với nội dung một số bản mới về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dụng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; Quy định 37-QD/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 20/12/2021 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 của Huyện ủy; chuyên đề năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng ý chí tự lực, tự cường về xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”. Tổ chức 02 lớp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho trên 4.000 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ trên 95 %; bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh. 
Triển khai thực hiện hiệu quả công tác văn hóa, văn nghệ năm 2022 đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; công tác đấu tranh, cảm hóa cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị trên địa bàn huyện; tuyên truyền thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022; giải Búa Liềm vàng lần thứ VII, năm 2022. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 132 ngày sinh của Bác gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập Bác. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức 02 cuộc điều tra dư luận xã hội để nắm tình hình dư luận... kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để Lâm Hà triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

     

Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu tại xã Liên Hà huyện Lâm Hà
Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu tại xã Liên Hà huyện Lâm Hà

      

Ngành tuyên giáo địa phương cũng đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp tập trung thực hiện để hoàn thành tốt công tác tuyên giáo năm 2022 đó là:
Một là, Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương trong 3 tháng cuối năm 2022. Trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm 35 năm này thành lập huyện Lâm Hà và ra mắt huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện; công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 3 tháng cuối năm 2022.
Hai là, Tổ chức Hội thảo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới – Lí luận và thực tiễn; tích cực tham gia dự thi Giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Giải Báo chí về Xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022.
Ba là, Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa giáo, trọng tâm là tập trung vào việc định hướng chỉ đạo thực hiện chuyển đổi thành công cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững; đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh công tác tiêm vacxin phòng chống dịch bệnh Covid-19, tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và công tác tuyền thông về dân số KHHGĐ; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác giáo dục và bảo vệ trẻ em; nâng cao tỉ lệ người tham gia và chất lượng phong trào văn nghệ, thể dục - thể thao. 
Bốn là, Phối hợp tham mưu tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chính trị, thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của huyện theo hướng dẫn của ngành cấp trên và chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. 
Năm Là, Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác tuyên giáo năm 2022. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng của địa phương, ngành theo kế hoạch.

              Hồng Toan
 

Lượt xem: 471
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000419962
  •  Đang online: 427
  •  Trong tuần: 427
  •  Trong tháng: 36.580
  •  Trong năm: 158.825