HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
Công tác Tuyên giáo góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị huyện Lâm Hà In trang
02/08/2022 11:00 SA

Công tác Tuyên giáo góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị huyện Lâm Hà

Trong những năm qua, công tác Tuyên giáo huyện Lâm Hà đã phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương. 

Trải qua 92 năm hình thành và phát triển (01/8/1930 – 01/8/2022), ngành Tuyên giáo luôn làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên, định hướng, tập hợp các tầng lớp nhân dân một lòng theo Đảng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, những người làm công tác Tuyên giáo ở địa phương Lâm Hà hôm nay luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước và địa phương đặt ra nhiều khó khăn thách thức song công tác Tuyên giáo của huyện luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức theo hướng chủ động bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, linh hoạt, phù hợp từng đối tượng cụ thể.
Ngành tuyên giáo ở địa phương đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Tiêu biểu là kịp thời đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong công tác thông tin tuyên truyền trong bối cảnh địa phương và cả nước tập trung ứng phó với dịch bệnh Covid-19, đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới, khắc phục tốt những hậu quả do dịch Covid – 19 gây ra.
Đặc biệt, ngành Tuyên giáo đã xây dựng được các trang, nhóm và đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng, đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức giảng dạy, học tập nghị quyết, kết hợp hình thức trực tiếp với trực tuyến, nâng cao chất lượng học tập tại địa phương, triển khai thực hiện tốt trang thông tin điện tử khối Đảng; hướng dẫn công tác biên soạn lịch sử truyền thống ngành, địa phương...; tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Những nỗ lực của ngành Tuyên giáo huyện Lâm Hà trong thời gian qua đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Ðảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Có thể nói rằng trong giai đoạn hiện nay công tác Tuyên giáo đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 và những vấn đề nổi cộm trong nước và địa phương đã tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðồng thời, các thế lực thù địch vẫn tăng cường chống phá với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng thâm độc, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác Tuyên giáo. 
Chính vì vậy, để giữ vững và mở rộng mặt trận tư tưởng của Ðảng, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân huyện Lâm Hà thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời kế thừa, phát huy những truyền thống và thành tích đã đạt được, ngành Tuyên giáo huyện Lâm Hà đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới như sau:
Một là, chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo.
Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Ba là, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Từ đó, chủ động dự báo tình hình, đề ra các gải pháp phù hợp đối với công tác tư tưởng, không để nảy sinh vấn đề tư tưởng.
 Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều kênh thông tin, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn của địa phương. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2022 và cả nhiệm kỳ.
Năm là, chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Sáu là, tuyên truyền, nhân rộng nhằm động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”. 
Bảy là, tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm khoa học, hiệu quả; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng đội ngũ làm công tác Tuyên giáo, nhất là cán bộ tuyên giáo ở cơ sở.
Năm nay, kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo diễn ra trong bối cảnh chúng ta đang tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện Lâm Hà (28/10/1987 – 28/10/2022) và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; các cấp uỷ đảng đang tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết XIII của Đảng… Đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo huyện Lâm Hà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cán bộ công tác trong Ngành Tuyên giáo qua các thời kỳ; các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các thế hệ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của huyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện mà nghị quyết đã đề ra.

Hồng Toan - BTG
 

Lượt xem: 276
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000099091
  • Đang online: 9
  • Trong tuần: 1.867
  • Trong tháng: 3.031
  • Trong năm: 39.505