HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
LÂM HÀ QUAN TÂM ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN  NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH  In trang
22/07/2022 03:11 CH

LÂM HÀ QUAN TÂM ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN  NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH 

Mỗi cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, tư duy chính trị vững vàng là một yêu cầu rất quan trọng. Vì chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chính trị nhạy bén mới có khả năng nhìn nhận, đánh giá, xem xét vấn đề trên nhiều khía cạnh, nhận diện được cái đúng, cái sai và có tư duy, lý luận để bảo vệ cái đúng, đấu tranh loại bỏ cái sai.

Đồng chí Hà Văn Thuận – Phó bí thư thường trực Huyện ủy Lâm Hà triển khai, định hướng công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022
Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, trên không gian mạng xuất hiện nhiều nguồn tin không chính thống, các luồng tin giả, bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử dân tộc, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…do đó càng đòi hỏi mỗi chúng ta phải nâng cao hơn nữa nhận thức, bản lĩnh, tư duy chính trị để lựa chọn, phản bác, đấu tranh và góp phần xây dựng một không gian mạng chính thống.
Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác định hướng cho can bộ, đảng viên và nhân dân, việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện Lâm Hà đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, đa số cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân đã có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trận địa tư tưởng chính trị được giữ vững, khẳng định địa vị chủ đạo của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội ở địa phương.
Tuy nhiên, hiện nay các thế lực thù địch, phản động vẫn tiếp tục hoạt động chống phá, công khai xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bóp méo sự thật, làm sai lệch các dữ kiện lịch sử, bôi nhọ lịch sử dân tộc Việt Nam với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là sự nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng đã làm ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của một số quần chúng nhân dân nhẹ dạ cả tin, hoặc chưa có đầy đủ nhận thức, bản lĩnh, tư duy chính trị để nhìn nhận và tiếp nhận thông tin một cách chính xác từ những nguồn tin chính thống. 
Trước thực trạng đó, cùng với việc kiểm duyệt nguồn tin, xây dựng một không gian tin chính thống, có nguồn gốc và độ tin cậy cao, tìm các giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn và loại bỏ các luồng tin xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch trên tất cả các lĩnh vực thì một trong những biện pháp quan trọng đó là việc nâng cao bản lĩnh, tư duy chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để có thể tạo ra “sức đề kháng” trước các luồng tin xấu, tin không chính thống, bóp méo lịch sử, xuyên tạc sự thật của các thế lực thù địch.
Thời gian tới, để nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Chú trọng đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo; đổi mới chương trình, nội dung giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. 
Hai là, Tuyên truyền sâu rộng những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; Mỗi cán bộ, đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng và lối sống lành mạnh; nhận diện rõ ràng âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay. 
Ba là, Chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc nâng cao nhận thức rõ đối tượng, đối tác trong điều kiện nước ta hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Chủ động cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, từ đó định hướng dư luận, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, cần quan tâm nghiên cứu để dự báo sớm tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, những biểu hiện mới của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… , để xây dựng kế hoạch, nội dung, phương thức đấu tranh hiệu quả.
Bốn là, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, đa dạng hóa các hình thức đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, banh ngành trong hệ thống chính trị để phát hiện kịp thời, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; không để các thế lực thù địch lợi dụng những yếu kém, bất cập trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước để tạo cớ xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận, bóp méo lịch sử dân tộc, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Đa dạng hóa các hình thức đấu tranh, kết hợp tuyên truyền, giáo dục với các biện pháp kiểm tra, giám sát... Xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở; giải quyết hiệu quả các đơn, thư khiếu nại, tố cáo; xây dựng lực lượng sẵn sàng đấu tranh, ứng phó với những thông tin sai trái, thù địch nhất là trên không gian mạng.  
Năm là, phát huy vai trò của ngành văn hóa trong việc chủ động, kịp thời thông tin làm rõ sự thật, định hướng tư tưởng, dư luận cho nhân dân, nhất là trước những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, tạo sự thống nhất cao đối với các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí, văn hóa, nghệ thuật. Chú trọng củng cố nội bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng đăng tải các tin, bài có chất lượng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để tạo ra môi trường thông tin chính thống, dễ dàng tiếp nhận, có tính thuyết phục cao đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Như vậy, nâng cao bản lĩnh, tư duy chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chính là một nội dung quan trọng trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay. Làm tốt vấn đề này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

                                                                                                    Hồng Toan - BTG
 

Lượt xem: 721
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000099138
  • Đang online: 22
  • Trong tuần: 1.914
  • Trong tháng: 3.078
  • Trong năm: 39.552