QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Nhìn lại những đổi thay sau 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Lâm Hà In trang
03/07/2023 10:37 SA

Nhìn lại những đổi thay sau 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Lâm Hà

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 6/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi là Kết luận 01-KL/TW), Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cụ thể: Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, Kế hoạch số 76-KH/HU ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023, Kế hoạch số 78-KH/HU, ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”, Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về biểu dương, khen thưởng và gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2026. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp tài liệu, hướng dẫn việc tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện, tuyên truyền các nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng và chuyên đề hàng năm. 
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện. Kết quả: Việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Huyện ủy đã triệu tập cán bộ chủ chốt của huyện tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập do Trung ương tổ chức. Đối với chuyên đề năm 2022, 2023 của tỉnh Lâm Đồng, Huyện ủy tổ chức học tập trực tiếp tại đầu cầu Huyện ủy, kết hợp với học trực tuyến tại điểm cầu của 16 xã, thị trấn, kết quả học tập đạt trên 95 %. 
Các TCCS đảng, trực tiếp là đồng chí bí thư các Đảng bộ, Chi bộ đã quán triệt cho cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2023 theo Kế hoạch số 78-KH/HU, ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo theo yêu cầu.
Việc quán triệt tuyên truyền, triển khai đến đảng viên, công chức, viên chức thông qua nhiều hình thức, kết hợp với việc tự nghiên cứu; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tập thể và cá nhân tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày; nhất là phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tương thân, tương ái, chung sức, đồng lòng cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh xuyên suốt trong nhiệm kỳ, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và sinh hoạt hàng ngày; căn cứ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực thực hiện Kết luận 01-KL/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình; tin tưởng việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa và hàng năm, tạo động lực mạnh mẽ trong tổ chức và mỗi cá nhân phấn đấu, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, 53/53 tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021 – 2026) và năm 2022, 2023. 
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, những vấn đề được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực; đề ra giải pháp ngay từ cơ sở, giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo của nhân dân… Đẩy mạnh thực hiện Quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước.
Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy  định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban Bí thư về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 05-QĐ/HU ngày 02/7/2019 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc huyện”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QÐ/TW ngày 20/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình. 
Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước tiếp tục quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 23-CT/HU ngày 30/01/2019 “Về chấn chỉnh kỷ cương, phát huy trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư phát triển doanh nghiệp”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân; đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc; nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp  ủy,  chính  quyền,  cơ  quan, đơn  vị. Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, đổi mới lề lối làm việc, nghiêm khắc hơn với bản thân, giữ gìn đạo đức, lối sống; bước đầu tự sửa chữa khuyết điểm, điều chỉnh hành vi và các hoạt động trong công tác, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cán bộ, đảng viên đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin trong Đảng, Nhân dân và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng chỉ đạo việc đổi mới công tác tuyên truyền để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa sâu rộng, hiệu quả nhất. Thường xuyên duy trì bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống họp trực tuyến xuống xã, thị trấn, phục vụ có hiệu quả hình thức học tập trực tuyến, gồm 16 điểm cầu cấp cơ sở, giúp cho việc học tập nhanh và hiệu quả hơn; tiết kiệm thời gian, kinh phí, phù hợp với tình hình mới hiện nay.
Trên cơ sở đó, các TCCS đảng đã tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; thực hiện lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý của chi bộ, cơ quan; sinh hoạt chuyên đề, trong hệ thống giáo dục và các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị; thông qua các CLB dân vũ, văn hóa, văn nghệ tại các thôn, tổ...  Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên hệ thống truyền thanh của huyện; Trang tin điện tử khối Đảng và Trang thông tin điện tử của huyện. 
Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện tuyên truyền các nội dung cơ bản, cốt lõi các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, gương “người tốt, việc tốt”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” đợt 2, giai đoạn 2021 – 2025 thông qua các cuộc họp, hội nghị giao ban, qua hệ thống truyền thanh, qua mạng xã hội Zalo, Facebook...Cuộc thi viết chính luận đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023; Hội thi Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023... 
Song song với việc chỉ đạo công tác tuyên truyền, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm công tác tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm…; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Qua đó cho thấy, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định đường lối đổi mới của Đảng; tác phong công tác nhanh nhẹn, năng động, hiệu quả.
Trong thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo công tác đổi mới về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Trong nội dung các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, lý luận chính trị cho đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ các cơ quan, hội, đoàn thể do Trung tâm Chính trị huyện mở đều có nội dung chuyên đề nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng địa phương. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị; chú trọng xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc; tạo sự thống nhất trong phối hợp giữa các cơ quan, ngành có liên quan. 
Từ đầu năm 2021 đến nay, Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cho các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị, MTTQ các đoàn thể huyện lựa chọn, đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó tập trung xây dựng các mô hình trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua, xây dựng kế hoạch rõ ràng và tổ chức biểu dương, tôn vinh kịp thời nhằm tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng xã hội. Theo đó mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đã lựa chọn, xây dựng điển hình tiên tiến thuộc phạm vi lĩnh vực mình quản lý; đồng thời, có biện pháp cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập và công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả năm 2022 có 59 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng. Năm 2023, có 33 tập thể, cá nhân được khen thưởng về tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tiêu biểu như mô hình “huy động sức dân xây dựng các công trình phục vụ dân sinh” của chi bộ thôn 5, xã Mê Linh, năm 2021 đã huy động nhân dân đóng góp 100%, với số tiền 1,715,200,000 đồng để xây dựng 2.680m đường bê tông nông thôn; Chi bộ thôn Trung Hà, xã Đông Thanh với mô hình “chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn” đã huy động nhân dân đóng góp được 600 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn; Tập thể Chi bộ thôn Phúc Thanh (xã Phúc Thọ) vận động đóng góp 1,7 tỷ đồng, có nhiều hoạt động nổi bật, thành tích đóng góp trong phong trào xây dựng NTM. Tập thể chi bộ TDP Quảng Đức (thị trấn Đinh Văn) là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận khu dân cư kiểu mẫu năm 2019. Vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng NTM, phát triển kinh tế giảm nghèo... vượt chỉ tiêu, thực hành khá tốt việc tổ chức tang ma, hiếu hỉ. UBMTTQ xã Gia Lâm, thị trấn Nam Ban đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào, hoạt động vận động thu ngân sách Nhà nước, “Toàn dân đoàn kết  xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phòng chống covid... Hội Phụ nữ xã Nam Hà có nhiều mô hình hiệu quả như “Thu gom phân loại phế liệu”, mô hình “Phụ nữ sống xanh”... Từ năm 2019 – 2022 được nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen của Hội LHPN Trung ương, tỉnh, UBND huyện... Đảng bộ Quân sự huyện với mô hình "Đơn vị 3 nhất”. Chi bộ Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Lâm Hà với mô hình “Đấu tranh với các tội phạm về trật tự xã hội”, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giải quyết ổn định các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở... 
Cá nhân anh Ngô Văn An, Bí thư đoàn xã Tân Thanh với mô hình “tổ hợp tác nông nghiệp tổng hợp”, anh đã tập hợp thanh niên phát triển kinh tế qua mô hình “tổ hợp tác thanh niên chăn nuôi bò” với 10 thành niên cho thu nhập tăng thêm khoảng 50 triệu/1 tổ viên; thành lập 2 tổ hợp tác Macca với 34 đoàn viên tham gia, tổng diện tích sản xuất trên 52 ha, lãi suất trên 2 tỷ đồng/năm. Ông Bùi Quang Tiến, Trưởng thôn, thôn Sình Công (xã Liên Hà) hiến đất, góp tiền xây dựng làm đường GTNT liên xóm, tổng chiều dài 1.6Km, rộng 3m, đổ bê tông, kinh phí 1,6 tỷ đồng; anh Bùi Đức Hòa (xã Liên Hà) tài trợ 100% tiền làm đường GTNT liên thôn với tổng chiều dài 1,6 km, rộng 3m, đổ bê tông, kinh phí 1,6 tỷ đồng. Cô Muôn Thị Huệ, UVBTV Hội, Giám đốc HTX Hà Nguyên STC, lãnh đạo HTX luôn dẫn đầu trong tỉnh. Tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn, khuyến học, khuyến tài; đóng góp quỹ học bổng hàng năm từ 30 triệu đến 50 triệu đồng... Các thầy, cô giáo: Nguyễn Thị Thu Yến (THPT Thăng Long), Lê Thị Phương Nam (THPT Tân Hà), Lê Hùng Hiền (THPT Huỳnh Thúc Kháng), Trần Hữu Nguyện (trường tiểu học Kim Đồng)... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm được tặng Giấy khen. Có thành tích trong ôn thi học sinh giỏi các cấp, ôn thi tốt nghiệp, có nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo trong giảng dạy và học tập...Chị Phạm Thị Thơm (Phòng Y tế huyện) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm 2018 – 2022, đạt công chức, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Được nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen... tích cực tham gia giải “Búa liềm vàng”, Cải cách hành chính... Bà K’ Ngay, trưởng thôn Đạ R’Kốh (Xã Đạ Đờn) luôn gương mẫu, tích cực trong mọi hoạt động của thôn,xã; tập thể thôn luôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn tham gia xây dựng đường bên tông đối ứng, xây dựng chăm sóc tuyến đường hoa, thắp sáng trong thôn; hoàn thành 100%  các loại quỹ...
Trong số các mô hình, điển hình tiêu biểu có 01 tập thể (Thôn 5, xã Mê Linh) và 02 cá nhân (anh Ngô Văn An (xã Tân Thanh) và anh Bùi Đức Hòa (xã Liên Hà)) được UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng trong hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW cấp tỉnh.
Các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu được địa phương, đơn vị biểu dương, khen thưởng đã phát huy hiệu quả, cổ vũ, động viên, nhân rộng điển hình, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư; góp phần “xây cái đẹp, dẹp cái xấu”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. 
Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương được Ban Thường vụ Huyện ủy đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của cấp ủy. Các cấp ủy, chi bộ đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm.
Qua 02 năm triển khai, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 04 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết TW4 khóa XII về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Quy định số 05-QĐ/HU, ngày 02/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc huyện” đối với 2 tập thể và 2 cá nhân. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế và định hướng cho cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. 
Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW trên địa bàn huyện, cần quan tâm triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm như sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương… Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ.
2. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên và vô cùng quan trọng của địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác, phải xác định được công việc cụ thể hàng ngày, tuần, tháng,… để có sự kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Đặc biệt, thời gian tới, cần quan tâm xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới đảm bảo tính cách mạng, khoa học, phổ quát, toàn diện, cụ thể, ngắn gọn, tường minh, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ học tập, làm theo, dễ kiểm tra, giám sát…
3. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp cần tập trung giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định nói phải đi đôi với làm, “không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm”, xác định cụ thể nội dung đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương. Chú trọng lãnh đạo, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội nửa nhiệm kỳ còn lại, phấn đấu để huyện Lâm Hà trở thành huyện khá của tỉnh. Tích cực phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả hệ thống chính trị của huyện.
4. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát, rà soát việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và nội dung đăng ký làm theo hằng năm của đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị… đảm bảo gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân. Chú trọng chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền sử dụng đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền (từ các bài viết chính luận, tin tức cập nhật, đến các loại hình văn hóa, văn học, nghệ thuật,…) để chuyển tải nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc lập và sử dụng mạng xã hội.
5. Tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu, nghiêm khắc, chủ động kiểm soát bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp.
6. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị, đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.
7. Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Kịp thời khen thưởng, xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm và công khai kết quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy các cấp; nêu cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Chú trọng tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm. Quan tâm xây dựng mô hình mới, cách làm hay; phát hiện gương người tốt, việc tốt để kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng làm động lực để thực hiện.

                                                                                          Hiền Lương

Lượt xem: 601
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000366021
  •  Đang online: 18
  •  Trong tuần: 1.780
  •  Trong tháng: 8.875
  •  Trong năm: 104.884