QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp không có vốn Nhà nước trên địa bàn huyện Lâm Hà In trang
25/04/2024 09:58 SA

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp không có vốn Nhà nước trên địa bàn huyện Lâm Hà

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp không có vốn Nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Từ năm 1996, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2/2/2008 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” trong đó đã quan tâm xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp;  Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân”. Mới đây, trong Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Trung ương tiếp tục chủ trương đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng trong khu vực ngoài nhà nước.
 Đồng chí K’ Dung - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lâm Hà trao quyết định công nhận đoàn viên Công đoàn cho người lao động Công ty TNHH Huy Vạn Hạnh trong ngày công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Huy Vạn Hạnh, ngày 31/10/2023 
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn, bám sát chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển tổ chức đảng và đảng viên, Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân; phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng; ngày 15/3/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đã ban hành Kế hoạch số 117-KH/HU về “Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp không có vốn Nhà nước”, trong đó đề ra chỉ tiêu phấn đấu hằng năm kết nạp từ 02-05% trong tổng số đảng viên mới kết nạp của toàn đảng bộ huyện. Tuy nhiên đây là một việc làm khó. 
Phát biểu tại Hội thảo công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khoá XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước sẽ thuận lợi hơn nếu chủ doanh nghiệp là đảng viên, là “nòng cốt” để người lao động noi theo, học tập, nâng cao nhận thức, động cơ phấn đấu vào Đảng. “Phải làm từng bước, mưa dầm thấm lâu, dễ làm trước khó làm sau, không thể làm đại trà được… Đây là việc khó, phần nào có những nơi phức tạp, nhạy cảm nên phải kiên trì, làm có trọng tâm trọng điểm, kiểm tra, đánh giá, động viên, khuyến khích… Và quan trọng phải sát thực tiễn từng địa phương. Hết sức chú trọng số lượng đi đôi với chất lượng, không chạy theo số lượng”.
Hiện nay khi các doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức của nền kinh tế trong nước; công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động còn hạn chế; công tác vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức,… người lao động trong doanh nghiệp phải chịu nhiều áp lực về thời gian, năng suất, định mức lao động… nên việc học tập bồi dưỡng kiến thức về Đảng khó khăn, dẫn đến nhận thức, động cơ và mục đích phấn đấu vào Đảng còn hạn chế; một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương về phát triển đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.
Nguyên nhân cơ bản của những khó khăn, hạn chế nêu trên đó là công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp không có vốn Nhà nước là việc khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Nhận thức của nhiều cấp uỷ chưa theo kịp tình hình, phương pháp, cách làm thiếu sâu sát, sáng tạo. Nhìn chung, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp chưa là cầu nối gắn bó thường xuyên người lao động với doanh nghiệp; chưa có nhiều đóng góp thiết thực, cụ thể vào sự phát triển, ổn định của doanh nghiệp. Đa số chủ doanh nghiệp và người lao động chưa nhận thức đầy đủ về Đảng, ngại tham gia các đoàn thể chính trị xã hội. 
Trên địa bàn huyện Lâm Hà có 703 doanh nghiệp, trong đó có 5 doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh, 698 doanh nghiệp ngoài nhà nước; 31 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn (trong đó 5/5 doanh nghiệp nhà nước, 26 doanh nghiệp ngoài nhà nước); các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn cơ bản thực hiện tốt các quy định về thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Những doanh nghiệp không có vốn Nhà nước đã thành lập tổ chức Công đoàn là điều kiện thuận lợi để tập trung bồi dưỡng, phát triển nguồn kết nạp đảng, phát triển đảng viên. Tính đến đầu năm 2024, có 05 đảng viên là công nhân, người lao động đang làm việc 04 doanh nghiệp không có vốn Nhà nước đã thành lập tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện Lâm Hà.  
Để công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp không có vốn Nhà nước được đẩy và thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch của Đảng bộ huyện đề ra, các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau:
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, xác định phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, xuyên suốt hằng năm và cả nhiệm kỳ của các cấp ủy, đơn vị. Chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về vai trò, vị trí cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong đơn vị kinh tế tư nhân.
Cần có những phương thức khác nhau để tuyên truyền hiệu quả, đối với chủ doanh nghiệp, tăng cường giải thích việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên giúp doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của doanh nghiệp, bên cạnh đó các cấp ủy đảng, chính quyền phải thường xuyên giúp đỡ doanh nghiệp giải quyết vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Đối với người lao động cần giáo dục, động viên người lao động chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề; tích cực tham gia các đoàn thể nhân dân và phấn đấu trở thành đảng viên. Lấy đảng viên trong doanh nghiệp, là cầu nối gắn kết doanh nghiệp chặt chẽ hơn với cấp ủy, chính quyền địa phương; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới chủ doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Công nhân là đảng viên sẽ có ý thức cao hơn trong thực hiện các hoạt động của mình, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định hơn... 
Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thành lập các tổ chức chính trị - xã hội, trong doanh nghiệp không có vốn nhà nước. Phân công đảng viên có uy tín, kinh nghiệm phối hợp với chủ doanh nghiệp, lãnh đạo các đoàn thể theo dõi, giáo dục, giúp đỡ quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đảng, đặc biệt, chú trọng vận động, phát triển, kết nạp đảng là các doanh nghiệp.
Liên đoàn Lao động huyện cần phối hợp với các cấp ủy khảo sát, nắm số lượng công nhân lao động ổn định trong doanh nghiệp không có vốn Nhà nước để tiếp cận, kịp thời xây dựng, phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp có đủ điều kiện. Chủ động phối hợp với ban giám đốc, chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đoàn thể được thành lập và hoạt động. Vận động ban giám đốc, chủ doanh nghiệp tạo điều kiện phát triển đảng viên là cán bộ quản lý, người lao động giỏi, có uy tín trong doanh nghiệp; bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn ưu tú trong doanh nghiệp đã thành lập tổ chức công đoàn để giới thiệu phát triển đảng. 
Huyện đoàn tăng cường nắm tình hình, rà soát lực lượng thanh niên trong các doanh nghiệp không có vốn Nhà nước, xây dựng kế hoạch để thành lập tổ chức đoàn, hội ở những nơi đủ điều kiện. 
Đảng ủy các xã, thị trấn cần rà soát, nắm số lượng công nhân lao động ổn định trong doanh nghiệp không có vốn Nhà nước trên địa bàn; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ công nhân đang sinh sống ở địa phương phấn đấu trở thành đảng viên. 

Trần Văn Thành - BTC
 

Lượt xem: 195
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000420566
  •  Đang online: 435
  •  Trong tuần: 435
  •  Trong tháng: 37.184
  •  Trong năm: 159.429