QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân trên địa bàn huyện Lâm Hà In trang
05/04/2024 02:59 CH

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân trên địa bàn huyện Lâm Hà
-----

Công tác dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương. Việc tiếp tục tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị sẽ trực tiếp góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược.
Trong thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn huyện luôn được Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống thống chính trị triển khai thực hiện, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Bộ Chính trị “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy định số 605-QĐ/HU, ngày 5/11/2021 về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Lâm Hà. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ động, tích cực trong việc tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì tham mưu tổ chức triển khai các đợt công tác dân vận tập trung tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đã đạt những kết quả tích cực. Góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, đồng thời góp phần xây dựng phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân”, thực hiện phương châm người cán bộ dân vận “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. 
Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp được chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, triển khai thực hiện. UBND huyện đã cụ thể hóa, chỉ đạo các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tăng cường phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp Ban dân vận Huyện ủy xây dựng và thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2026 và kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận hằng năm.
 Năm 2023 công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện thường xuyên; giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử với 100% số TTHC thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã; thanh toán trực tuyến đạt tỷ lệ 80,73%; nộp hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 99,72%, số hóa hồ sơ đạt tỷ lệ 78,3%; hồ sơ chứng thực điện tử đạt 57%; giải quyết 40.766 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 40.363 hồ sơ, giải quyết trễ hạn 403 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99%. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng, giải quyết kịp thời; tiếp nhận 376 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 352/376 đơn đủ điều kiện xử lý; gồm: 23 đơn Khiếu nại; 20 đơn Tố cáo và 309 đơn kiến nghị, phản ánh. Ban Tiếp công dân đã phân loại, hướng dẫn công dân khiếu nại đến người có thẩm quyền 62 đơn, chuyển các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn giải quyết 117 đơn, tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền 178 đơn. Tổng số đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện đã giải quyết là 146/178 đơn (đạt 86,4%); gồm 13/18 đơn khiếu nại (đạt 72%); 07/07 đơn tố cáo (đạt 100%) và 166/178 đơn kiến nghị (đạt 93%), đơn thuộc thẩm quyền UBND các xã, thị trấn đã giải quyết 109/117 đơn kiến nghị (đạt 93%), gồm 03 khiếu nại, 106 đơn kiến nghị. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tổ chức kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện xử lý hành vi vi phạm. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm về thực hiện công tác dân vận của cơ quan Nhà nước trên địa bàn được nâng lên, đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của HĐND và UBND huyện Lâm Hà
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của HĐND và UBND huyện Lâm Hà

Tuy nhiên, công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp vẫn còn một số hạn chế nhất định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa được quan tâm đúng mức.  mô hình “Dân vận khéo” trong cơ quan Nhà nước từ huyện đến cơ sở chưa nhiều và hiệu quả chưa cao.
Để tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện tốt, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền trong huyện tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cơ quan Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện cần:
- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, trọng tâm là Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị “Về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chỉ thị số 33/2021/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng; về vị trí, vai trò trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân; quan tâm công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực ủng hộ các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.
-  Tiếp tục triển khai thực có hiệu quả Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU, ngày 06/10/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2022-2025; Công văn số 488-CV/HU, ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà “Về triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đọan 2022 -2025 trên địa bàn huyện” trong khối các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 08/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải được rà soát, bổ sung thêm những tiêu chí mới, cách làm mới, phải thật cụ thể, thiết thực, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân”; bảo đảm mọi chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện hiệu quả.  Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết 76/NQ-CP, ngày 25/7/2021 của Chính phủ. Công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định; đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân theo hướng nhanh gọn, minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, thân thiện. 
- Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là “Công bộc” của Nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ; thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân. 
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tạo điều kiện để Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nắm chắc tình hình tư tưởng, kiến nghị của Nhân dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.
- Tiếp tục thực hiện có nền nếp việc đánh giá, xếp loại công tác dân vận hàng năm của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền từ huyện đến cơ sở; triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022-2025. Đưa việc thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm.
Công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, mọi công chức, viên chức, các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm làm tốt công tác dân vận; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống dân vận tại địa phương tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới; đồng thời, tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia làm công tác dân vận thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

              Lê Thị Hải - BDV

Lượt xem: 175
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000421095
  •  Đang online: 223
  •  Trong tuần: 147
  •  Trong tháng: 37.713
  •  Trong năm: 159.958