QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Lâm Hà In trang
06/03/2023 10:58 SA

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Lâm Hà

     Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đoàn kết toàn dân tộc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng, xoá bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần, giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội; thực hiện dân chủ gắn liền với giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không ngừng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tinh thần tự lực, tự cường xây dựng đất nước; xem đó là những yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu (Trích Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX).
Tại Đại hội XIII, Đảng ta đã xác định mục tiêu của cách mạng nước ta là “Phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Quan điểm của Đại hội XIII thể hiện rõ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay được cấu thành bởi mọi người dân Việt Nam trong tất cả các dân tộc, tôn giáo, các giai cấp, tầng lớp, bộ phận xã hội khác nhau. Mỗi giai cấp, tầng lớp, mỗi bộ phận xã hội đều đóng góp một vai trò nhất định trong việc tạo nên sức mạnh chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đều được Đảng ta trân trọng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục phát triển quan điểm của Đại hội XII, Đại hội XIII khẳng định tầm quan trọng không thể thay thế của tất cả các giai cấp, tầng lớp xã hội nhưng không xác định vai trò “nền tảng” của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đối với bất kỳ giai cấp, tầng lớp nào. Điều đó không làm giảm đi sự vững chắc, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ảnh hưởng đến định hướng, mục tiêu của việc xây dựng khối đại đoàn kết, mà ngược lại còn làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng thêm bền chắc, không ngừng mở rộng và phát huy được tối đa sức mạnh. Đại hội XIII tiếp tục xác định và bổ sung nhiều điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII và khẳng định để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cần “Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước. Phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức”. Quan điểm chỉ đạo của Đảng nhằm làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng thêm bền vững, không ngừng mở rộng và phát huy được tối đa sức mạnh. Nghị quyết còn chỉ rõ “Mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức phải phục vụ lợi ích của nhân dân. Giải quyết hài hòa các quan hệ; lợi ích trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII, tập 1, Nxb CTQG Sự Thật, HN, 2021, tr.165).

Đồng chí: Hoàng Thanh Hải - TUV, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà tham dự ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Trì, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà
Đồng chí: Hoàng Thanh Hải - TUV, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà tham dự ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Trì, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà

Năm 2003 huyện Lâm Hà còn là một huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ phát triển chậm, tình hình KT-XH vùng ĐBDT còn nhiều khó khăn, tinh thần tự lực, tự cường vươn lên tổ chức sản xuất và đời sống một số nơi còn hạn chế; tình hình ANCT, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; chất lượng xoá đói giảm nghèo chưa vững chắc, sự phân hoá giàu nghèo giữa các vùng trong huyện còn sự cách biệt, đời sống của đa số ĐBDTTS còn nhiều khó khăn…Trước tình hình đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong các nhiệm kỳ là: “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tập trung mọi nguồn lực để tăng trưởng kinh tế, nâng cao dân trí, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Lâm Hà ổn định và phát triển”. Chủ trương xây dựng khối ĐĐK các dân tộc tiếp tục xuyên suốt trong các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng bộ huyện. 
Sau khi có Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCHTW Đảng (khóa IX) “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ”, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, đến nay đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục được chuyển dịch theo hướng hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung; tăng quy mô sản xuất các trang trại, gia trại, tăng sản lượng các loại rau, hoa chất lượng cao; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, chuyển dịch theo hướng giảm diện tích những loại cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang cây trồng có giá trị kinh tế cao như rau, hoa, dâu tằm, cây ăn quả; chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, phát triển các giống vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Năm 2022 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 4/14 xã (Gia Lâm, Tân Hà, Đông Thanh, Tân Văn) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; có 2/14 xã (Gia Lâm, Tân Hà) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về giáo dục. Văn hóa, y tế, giáo dục được phát triển: Đến nay, có 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 100% số xã đạt chuẩn mức độ 2 chương trình phổ cập giáo dục THCS trở lên, có 14/14 xã đạt tiêu chí về giáo dục và đào tạo (tỷ lệ 100%). Cơ sở vật chất, mạng lưới trường học được kiên cố, có 52/60 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, 2 về cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt 86,67%, đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học cho con em toàn huyện. Năm 2022 duy trì và giải quyết việc làm mới cho 3.961 lao động. 
Công tác giảm nghèo của huyện đã đạt được những kết quả khá tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,09% (năm 2010) xuống còn 2,5% (năm 2015), năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo chung giảm còn 1,57%, khu vực nông thôn giảm còn 1,68%. Năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo khu vực thành thị 0,71%, khu vực nông thôn 1,06%. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ giảm nghèo đa chiều chung toàn huyện giảm 1,44%, hộ nghèo DTTS giảm 3,03%. Mạng lưới y tế cơ sở, trang thiết bị y tế được ưu tiên đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cuối năm 2022 số người tham gia bảo hiểm y tế là 136.806/147.891 dân số toàn huyện đạt độ bao phủ là 92,5%.
Việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng trong việc chăm lo, xây dựng các giai cấp, tầng lớp xã hội góp phần tạo nên khối đại đoàn kết vững mạnh đã đã được những kết quả quan trọng như:  
Công tác xây dựng đội ngũ trí thức của huyện đạt kết quả cả về chất lượng và số lượng. Nhiều đồng chí được phát hiện, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí đúng năng lực, sở trường, đã góp phần vận dụng đúng đắn và sáng tạo các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào thực tế trên địa bàn huyện. Nhiều đồng chí đã phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác. Hiện nay, có 3791 công đoàn viên sinh hoạt trong130 tổ chức Công đoàn và có 22 công đoàn cơ sở doanh nghiệp có 724 lao động tại địa phương. 
Nông dân  áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại đưa vào sản xuất nông nghiệp, đưa năng xuất và hiệu quả sản xuất đạt giá trị cao. Đến nay, toàn huyện có 16 tổ chức hội cơ sở, 177 chi hội thôn, 20.386 hội viên. Hội Nông dân các cấp đã trực tiếp và phối hợp tổ chức tổ chức 5.026 buổi tập huấn, hội thảo, chuyển giao KHKT sản xuất nông nghiệp, dạy ngành nghề nông thôn cho 95.430 lượt hội viên, nông dân; tín chấp qua các ngân hàng hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên 573 tỷ đồng/11.579 lượt hội viên; phối hợp tổ chức dạy nghề được 85 lớp cho 1.800 lao động nông thôn; tín chấp cho 9476 hộ nông dân mua 22.570 tấn phân bón theo hình thức trả chậm và 200 đầu máy nông nghiệp; tuyên truyền, vận động xây dựng 07 mô hình tổ hợp tác, 07 chi hội nghề nghiệp và 12 mô hình kinh tế có hiệu quả; phối hợp thành lập, hướng dẫn tổ chức hoạt động cho trên 46 HTX, 97 THT, 10 CLB khuyến nông. Thông qua các hoạt động hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, thành lập các mô hình tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp... đã có hơn 1.500 hộ thoát nghèo, trong đó có gần 500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Sản xuất rau công nghệ cao
Sản xuất rau công nghệ cao

Luôn coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện, bồi dưỡng giác ngộ lý tưởng cách mạng cho thanh niên; tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ để cống hiến, trưởng thành; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên. Đến nay, toàn huyện có 33 cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó 16 cơ sở đoàn xã với 168 chi đoàn thôn, 5755 đoàn viên, 11086 hội viên Hội LHTN. 
 Thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành kiện toàn, củng cố Hội phụ nữ các cấp; khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ tại địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác phụ nữ, bình đẳng giới được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, các chương trình, chính sách của Đảng liên quan đến phụ nữ được chú trọng, nhất là đối với phụ nữ người ĐBDTTS. Đến nay, tổng số hội viên là 19.165 hội viên/29.079, phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (65,9%). Phối hợp tạo điều kiện cho hội viên vay vốn với số tiền là 268 triệu đồng/4.830 hộ vay. 
 Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho Hội CCB, Người cao tuổi các cấp hoạt động. Hội CCB các cấp luôn phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, giúp nhau nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ hội viên CCB nghèo ngày càng giảm.

Các đồng chí Cựu chiến binh tham gia văn nghệ tại ngày hội  Đại Đoàn kết khu dân cư
Các đồng chí Cựu chiến binh tham gia văn nghệ tại ngày hội  Đại Đoàn kết khu dân cư

 Toàn huyện có có 739 doanh nghiệp đăng ký hoạt động (trong đó 07 doanh nghiệp nhà nước, 732 doanh nghiệp ngoài nhà nước); với tổng số vốn đăng ký là 4.683 tỷ đồng, tăng 619 doanh nghiệp so với cuối năm 2010 (tăng 5,16 lần) và tăng 5,21 lần về vốn đăng ký. Các doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn huyện chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng - tiểu thủ công nghiệp, trong đó: Lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm 59%, công nghiệp - xây dựng chiếm 31% và lĩnh vực khác 10%.
 Tập trung thực hiện chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển KT-XH của Đảng và Nhà nước gắn với chính sách tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các tôn giáo; luôn tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật; nhu cầu hợp pháp của các tôn giáo trên địa bàn được giải quyết kịp thời; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân được bảo đảm. Đa số tín đồ, chức sắc, chức việc tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, gắn bó với dân tộc. Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống mới, sống “tốt đời, đẹp đạo” do MTTQ phát động được chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo tích cực hưởng ứng.
Hằng năm, MTTQ hướng dẫn khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc” ở các khu dân cư thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Chủ trì phát động và sử dụng hiệu quả nguồn vận động quỹ “Vì người nghèo”, từ năm 2003 đến nay, quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã vận động được trên 31 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 750 căn nhà cho các hộ nghèo, trao hàng nghìn suất quà hộ nghèo, cận nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; vận động quỹ phòng, chống  Covid -19 đạt 3,7 tỷ đồng và trân 5.000 tấn nông sản, nhu yếu phẩm.
Cấp ủy luôn quan tâm chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đây là hạt nhân chính trị ở cơ sở; các cấp ủy Đảng, cơ sở luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, chú trọng quan tâm đến việc phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở. Tính đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 4.444 đảng viên, trong đó đảng viên nữ có 1850 đồng chí, đảng viên người dân tộc thiểu số có 433 đồng chí và 53 TCCS đảng trực thuộc . 
* Bên cạnh những kết quả đạt được còn những hạn chế, tồn tại:
Công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết về Đại đoàn kết toàn dân tộc của một số cấp ủy, tổ chức đảng có lúc chưa thường xuyê. Việc tuyên truyền, vận động của MTTQ, các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự đa dạng, phong phú. Công tác nắm bắt tình hình nhân dân và báo cáo, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền còn bị động, chưa kịp thời; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân còn hạn chế.
* Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23 - NQ/TW thời gian tới cần:
 Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng (khóa IX), Kết luận số 57-KL/TW, ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị  về “Phát huy sức mạnh ĐĐK dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, thực hiện tốt các chính sách về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội.
Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, gắn nội dung chính trị với các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân, làm cho công tác tuyên truyền có sức thuyết phục cao, lan tỏa rộng, động viên được mọi người, mọi lứa tuổi, mọi thành phần ra sức thi đua, lấy đại đoàn kết toàn dân làm động lực để phát triển toàn diện.
Tăng cường xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở, chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền; tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên tạo sự thống nhất trong hành động giữa MTTQ với chính quyền các cấp và làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy thực hiện các chủ trương chính sách về đại đoàn kết toàn dân.
 Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gần dân, có trách nhiệm với dân, gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm, thực sự là công bộc của nhân dân. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và trong bộ máy công quyền trên cơ sở làm rõ trách nhiệm cá nhân và xử lý nghiêm đối với những hành vi coi thường và làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

                         Lê Thị Hải – BDVHU 
    

Lượt xem: 738
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000420324
  •  Đang online: 215
  •  Trong tuần: 215
  •  Trong tháng: 36.942
  •  Trong năm: 159.187