HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng ttrong thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới tại Đảng bộ huyện Lâm Hà In trang
25/07/2023 10:34 SA

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng ttrong thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới tại Đảng bộ huyện Lâm Hà
-----

 Chi bộ là tế bào của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, là nơi trực tiếp phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp, quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên. Các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ, chất lượng của tổ chức cơ sở đảng phụ thuộc vào hoạt động của chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Chi bộ là gốc rễ của Đảng”, “Chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”. Sinh hoạt chi bộ có vai trò và tác dụng rất quan trọng, đảm bảo cho chi bộ và mỗi đảng viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Vì vậy, củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề thường xuyên, là việc làm không thể thiếu. Chi bộ trong sạch, vững mạnh là chi bộ duy trì đều đặng sinh hoạt đúng định kỳ, có nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, có hình thức sinh hoạt đa dạng. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng tốt, mỗi đảng viên cần nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ thì tính Đảng được phát huy, sức chiến đấu của Đảng được tăng cường, sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ nét.
Trong những năm qua Huyện ủy Lâm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Từ đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo được một số chuyển biến tích cực về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhận thức của các cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành đề án, kế hoạch thực hiện, cung cấp tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là chi bộ khu phố, vùng nông thôn, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan đảng,... chế độ sinh hoạt đảng được duy trì nền nếp hơn, đã có những mô hình mới, cách làm hay, khắc phục tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chuyên đề được quan tâm, nội dung thiết thực. Tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều bí thư chi bộ có tiến bộ. Một số địa phương đã tập trung làm tốt công tác phát triển đảng, xóa địa bàn “trắng” đảng viên và giảm chi bộ sinh hoạt ghép. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên.

Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Cơ quan Huyện ủy Lâm Hà
Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Cơ quan Huyện ủy Lâm Hà

* Bên cạnh đó còn có những hạn chế tồn tại:
Phương thức lãnh đạo ở nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chậm đổi mới. Nội dung, chất lượng sinh hoạt Đảng ở nhiều nơi vẫn còn đơn điệu, hình thức, qua loa, chiếu lệ, hiệu quả chưa cao; một số chi bộ vẫn chưa duy trì được nề nếp sinh hoạt định kỳ;  sinh hoạt chuyên đề chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức dẫn đến thiếu tính thực tế. Chưa phát huy được sự vào cuộc của Mặt trận và các đoàn thể thôn nên phong trào chất lượng kém, việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú gặp khó khăn. Còn nhiều chi bộ chưa chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chế độ sinh hoạt định kỳ chưa được duy trì thường xuyên. Ở chi bộ khu dân cư, chất lượng sinh hoạt hạn chế do chi bộ đông đảng viên, trụ sở chật hẹp. Còn có đảng viên bỏ sinh hoạt phải xóa tên. Chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ còn hạn chế, chưa sát với thực tiễn. Vai trò lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu chưa được thể hiện rõ; tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên. Công tác chính trị, tư tưởng chưa được chú trọng; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chưa trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ.

Những hạn chế tồn tại là do các nguyên nhân: Một số cấp ủy và không ít đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Trình độ, năng lực, trách nhiệm, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ của không ít bí thư chi bộ còn hạn chế. Một số cấp ủy chưa sâu sát, thiếu các giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho chi ủy, bí thư chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu; chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về sinh hoạt chi bộ. Ý thức tổ chức kỷ luật của một số đảng viên còn yếu; việc xử lý chi bộ, đảng viên vi phạm chế độ sinh hoạt đảng chưa nghiêm; công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên còn hạn chế. Tình trạng chi bộ có số lượng đảng viên quá đông hoặc nhiều đảng viên làm việc phân tán ở xa, đã tác động đến đảng viên, ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ.
* Đề tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” cần tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm như sau:
- Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản, hướng dẫn nêu trên như: Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương  về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 04-QĐi/TU, ngày 15/11/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng “về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”..., đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chi ủy viên, bí thư chi bộ. Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho cấp ủy, bí thư chi bộ. Quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận, nơi có điều kiện; là thủ trưởng hoặc lãnh đạo đơn vị. Chú trọng công tác tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình sinh hoạt chi bộ tốt.
- Cấp ủy đảng các cấp, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ, phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tổ công tác số 7 theo Quyết định 1552-QĐ/HU, ngày 29/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà: dự, theo dõi và hướng dẫn sinh hoạt chi bộ tại chi bộ Công an xã Đạ Đờn
Tổ công tác số 7 theo Quyết định 1552-QĐ/HU, ngày 29/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà: dự, theo dõi và hướng dẫn sinh hoạt chi bộ tại chi bộ Công an xã Đạ Đờn

- Tập trung chấn chỉnh và khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ. Phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban của cấp ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt của các chi bộ trong đảng bộ cơ sở mình. Quan tâm củng cố, giúp đỡ các chi bộ nông thôn vùng khó khăn, những chi bộ còn yếu kém.
- Định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm; đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng; định hướng nội dung sinh hoạt phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Trên cơ sở tiêu chí khung theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, cấp ủy cấp trên ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng một buổi sinh hoạt chi bộ, làm cơ sở để các chi bộ phấn đấu, cấp ủy cấp trên kiểm tra, giám sát. Xác định rõ việc chấp hành chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ là tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, quan tâm phát triển đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân. Chỉ đạo các cơ quan liên quan thống nhất với chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định. Phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những thanh niên ưu tú trưởng thành trong lao động, học tập và trong lực lượng vũ trang.
- Thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
- Cấp ủy đảng các cấp phải có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW (khóa X), việc chấp hành chế độ sinh hoạt và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên, cán bộ khi được phân công theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ. Thực hiện sơ kết, tổng kết việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; biểu dương khen thưởng chi bộ, cá nhân có nhiều giải pháp đổi mới trong sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Lấy kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá chi bộ, đảng viên hằng năm.

        Lê Thị Hải – Ban Dân vận Huyện ủy Lâm Hà

Tài liện tham khảo: Quy định 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương. Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Các tư liệu tham khảo khác (Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản- tulieuvankien.dangcongsan.vn; Tạp chí Cộng sản; tạp chí Xây dựng Đảng; báo quân đội nhân dân; Cổng thông tin điện tử lamha@lamdong.gov.vn),...

Lượt xem: 328
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000295601
  •  Đang online: 10
  •  Trong tuần: 10
  •  Trong tháng: 1.147
  •  Trong năm: 34.464