QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2023 - 2030 In trang
27/05/2024 02:19 CH

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2023 - 2030

Ngày 30 tháng 10 năm 2023, Huyện ủy Lâm Hà đã Ban hành công văn chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 89-KH/HU, ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" ( Kết luận số 49-KL/TW). Qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện đã thu được kết quả đáng khích lệ. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, ngành giáo dục và Hội khuyến học đã chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp hoạt động, cùng với việc phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã góp phần thúc đẩy phong trào học tập trong nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
Bên cạnh đó, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Lâm Hà thời gian qua còn những mặt hạn chế, tồn tại nhất định: Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này; công tác tuyên truyền, vận động chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào; hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng còn hạn chế, thiết chế văn hóa cơ sờ chưa đáp ứng yêu cầu "cần gì học nấy" của người dân; công tác huy động các nguồn lực chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; công, tác củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức Hội khuyến học khối cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp... tiến độ chậm; phong trào học tập suốt đời chưa trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân.

Hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài tháng 5/2024 tại huyện Lâm Hà
Hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài tháng 5/2024 tại huyện Lâm Hà

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn huyện Lâm Hà, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sau:
- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng, sự càn thiết của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay.
- Quán triệt thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở.
- Trên cơ sở rà soát kết quả thực hiện các nội dung Kế hoạch số 123-KH/HU, ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xây dựng kế hoạch khuyến học, khuyển tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2025 và đến 2030, kế hoạch hàng năm với những mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch.
- Xác định các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, kịp thời hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong giảng dạy và học tập; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân thông qua việc tổ chức các lớp xóa mù chữ, triển khai hiệu quả các mô hình "Công dân học tập", "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập", "Cộng đồng học tập". Phấn đấu mỗi tổ chức đảng trở thành một đơn vị học tập, cộng đồng học tập, mỗi cán bộ, đảng viên và gia đình đạt danh hiệu Công dân học tập và Gia đình học tập.
- Gắn việc đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập, danh hiệu học tập với việc công nhận các danh hiệu văn hóa, xếp loại đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, các danh hiệu thi đua hàng năm.
- Rà soát, củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức Hội khuyến học ở các cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và lực lượng vũ trang,... Xây dựng Hội khuyến học vững mạnh toàn diện làm nòng cốt trong phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập".
- Có kế hoạch bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, con người nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, các thiết chế văn hóa cơ sở, góp phần phục vụ nhu cầu học tập suốt đời trong nhân dân, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động. 
- Tiếp tục bố trí ngân sách hợp lý kết hơp huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm thúc đẩy phong trào học tập trong nhân dân; khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, có đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
- Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.
- Ban Thường vụ giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học huyện hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo các cấp theo quy định.

Minh Phúc-BTG tổng hợp
 

Lượt xem: 151
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000424316
  •  Đang online: 28
  •  Trong tuần: 3.368
  •  Trong tháng: 40.934
  •  Trong năm: 163.179