QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện ủy Lâm Hà tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 In trang
06/06/2024 07:19 SA

Toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện ủy Lâm Hà tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong hai ngày 05 - 06/6/2024, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được long trọng tổ chức. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.
Trang Thông tin điện tử Đảng bộ huyện Lâm Hà trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện ủy: 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, TUV, Bí thư Huyện ủy huyện Lâm Hà phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, TUV, Bí thư Huyện ủy huyện Lâm Hà phát biểu tại Đại hội

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Kính thưa đồng chí Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng,
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội,
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng ở địa phương, đặc biệt Đại hội diễn ra trong không khí nhân dân các dân tộc huyện nhà đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thay mặt Huyện ủy, xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và 215 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân về dự Đại hội lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Kính thưa Đại hội,
Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sự lãnh đạo sát sao của các cấp uỷ đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp; sự tham gia tích cực của các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, khẳng định vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị quan trọng của chính quyền nhân dân, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đây là cơ sở quan trọng để cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện nhà đoàn kết, kiên cường chống dịch Covid-19; hoàn thành xuất sắc cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn.
Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện đã phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng với dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời đã lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các vấn đề quan trọng về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hoá, chăm lo đời sống nhân dân. Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phát huy tính sáng tạo của các đoàn viên, hội viên trong xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, mô hình nhân dân tự quản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường ... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.
Có thể khẳng định rằng các kết quả đạt được của huyện Lâm Hà về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị những năm qua đều có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ và các tổ chức thành viên. Nhân dịp này, thay mặt Huyện ủy xin chúc mừng những kết quả và thành tích mà MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã đạt được; trân trọng cảm ơn các tầng lớp nhân dân huyện nhà đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận, hưởng ứng và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
Kính thưa Đại hội,
Dự báo trong thời gian tới, tình hình đất nước, địa phương tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp hơn; các thế lực thù địch không ngừng tuyên truyền, chống phá, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý Nhà nước của chính quyền vẫn còn một số hạn chế nhất định. Qua nghiên cứu báo cáo chính trị, tôi nhất trí với 10 chỉ tiêu và 06 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 trình Đại hội và nhấn mạnh thêm một số nội dung sau để Đại hội tiếp tục nghiên cứu:
Một là, tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng huyện Lâm Hà phát triển toàn diện, bền vững.
Hai là, vận động, tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả các phong trào thi đua nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với các hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân; trong đó chú trọng các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
Ba là, tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; theo đó, cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Bốn là, Phát huy vai trò của MTTQ trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chung. Chú trọng xây dựng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Nâng cao ý thức về nghĩa vụ công dân, trách nhiệm xã hội để mọi người dân hiểu đầy đủ về dân chủ, thực hiện tốt quyền và trách nhiệm làm chủ của mình.
Năm là, quan tâm nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “nói đi đôi với làm, làm điều đúng vì lợi ích chung; làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới; làm mang lại hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất”.
Kính thưa đại hội,
Về dự Đại hội hôm nay, xin chúc mừng các vị đại biểu đã được Đại hội hiệp thương cử tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tôi tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, thực sự là trung tâm đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động Đại hội đề ra, khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. 
Nhân dịp này, thay mặt Huyện ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đối với hoạt động của MTTQ huyện, cũng như đồng hành, hỗ trợ đối với Đảng bộ huyện Lâm Hà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Rất mong các đồng chí tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa để MTTQ huyện nói riêng, cấp ủy, chính quyền huyện Lâm Hà nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới. 
Kính thưa Đại hội,
Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, chúng ta tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ là dấu mốc mới, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân trong huyện; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần xây dựng huyện Lâm Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trân trọng gửi tặng Đại hội bức trướng với nội dung “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đồng thuận - Phát triển” và lẵng hoa tươi thắm, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng vào những kết quả mà MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện sẽ đạt được trong nhiệm kỳ tới.
Xin trân trọng cảm ơn.

 
 
 
 
 

Lượt xem: 151
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000424284
  •  Đang online: 22
  •  Trong tuần: 3.336
  •  Trong tháng: 40.902
  •  Trong năm: 163.147