HUYỆN ỦY LÂM HÀ NHIỆM KỲ 2020-2025
Phát động thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” trên địa huyện giai đoạn 2022 - 2025  In trang
29/12/2022 03:39 CH

Phát động thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” trên địa huyện giai đoạn 2022 - 2025 

Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho” (bài báo “Dân vận” của Người đăng trên Báo Sự Thật với bút danh X.Y.Z ngày 15/10/1949).

Hình ảnh: Cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện tham gia Kỳ nghỉ hồng làm công tác dân vận giúp dân trồng dâu tại thôn Pretieng xã Phú Sơn năm 2022
Hình ảnh: Cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện tham gia Kỳ nghỉ hồng làm công tác dân vận giúp dân trồng dâu tại thôn Pretieng xã Phú Sơn năm 2022

Cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 488-CV/HU, ngày 23/12/2022 lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025. 
Ban Dân vận Huyện ủy triển khai Hướng dẫn số 01-HD/BDVHU, ngày 23/12/2022 về xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2022 – 2025; kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023, trong đó tập trung phát động xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực: 
1. Mô hình "Dân vận khéo" về phát triển kinh tế: Mô hình phải thể hiện rõ việc khéo trong vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia các mô hình phát triển kinh tế:
- Xây dựng và triển khai các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp an toàn... hỗ trợ sinh kế, giúp giảm nghèo bền vững; vận động nhân dân đóng góp tài lực, vật lực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
- Vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên môi trường, trồng rừng, trồng cây phân tán.
- Vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xây dựng các nhà máy, cơ sở chế biến sản phẩm sau thu hoạch, góp phần phát triển công nghiệp hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững... Vận động các doanh nghiệp đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ hiện đại góp phần phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo cho người lao động...
- Vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển du lịch hiện đại, du lịch chất lượng cao.
- Vận động nhân dân tích cực tham gia vào việc triển khai các công trình trọng điểm của huyện như: giám sát quá trình đầu tư xây dựng, đồng thuận, tạo điều kiện trong việc giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.
2. Mô hình "Dân vận khéo" về văn hóa - xã hội: Mô hình phải thể hiện rõ việc khéo trong vận động nhân dân đoàn kết, tự nguyện, tự giác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, văn minh đô thị, văn minh du lịch.
- Tham gia xây dựng xã hội học tập, vận động học sinh đến trường, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Hình ảnh: cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và doanh nghiệp trên địa bàn huyện cùng hưởng ứng tham gia lễ phát động ra quân làm công tác dân vận tại thôn Pretieng xã Phú Sơn năm 2022
Hình ảnh: cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và doanh nghiệp trên địa bàn huyện cùng hưởng ứng tham gia lễ phát động ra quân làm công tác dân vận tại thôn Pretieng xã Phú Sơn năm 2022

- Khéo trong đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; vận động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.
- Vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp công sức, hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, làm nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn; giải quyết tốt các vấn đề về di cư tự do, thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào DTTS.
- Khéo trong vận động thực hiện quy ước, hương ước của khu dân cư, hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố văn hóa.
 - Vận động đẩy mạnh xã hội hóa công tác an sinh xã hội, thực hiện trách nhiệm cộng đồng; chăm sóc gia đình chính sách, người nghèo, người neo đơn, cơ nhỡ, người cao tuổi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam...
- Khéo trong vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện phương châm "Sống tốt đời đẹp đạo"; phát huy tốt vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và người có uy tín trong việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn,  hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.
3. Mô hình "Dân vận khéo" về quốc phòng - an ninh: Mô hình phải thể hiện rõ việc khéo trong nắm bắt tình hình và định hướng tốt về tư tưởng, hành động đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.
- Khéo tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn về an toàn an ninh trật tự; tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; làm tốt công tác hòa giải, chấp hành nghiêm quy định liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết có hiệu quả liên quan đế bức xúc, nổi cộm từ cơ sở; quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhận cộng đồng.
- Khéo trong vận động xây dựng các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, nhà trường không có tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đơn vị "Dân vận tốt", các mô hình hành quân dã ngoại, huấn luyện chiến đấu kết hợp làm công tác dân vận; công tác tuyển quân, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn giao thông.
- Xây dựng và duy trì hiệu quả các tổ tuyên truyền, vận động để giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, nhất là các vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong quản lý môi trường, đất đai, quản lý rừng, đầu tư các dự án công trình, chỉ đạo đền bù, giải phóng mặt bằng, tổ chức tái định cư không đúng chính sách an sinh xã hội, hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài.
- Phát triển mô hình tổ tự quản, xây dựng ý thức và nâng cao năng lực tự quản, tự hòa giải trong cơ quan, đơn vị, trong cộng đồng dân cư.
4. Mô hình "Dân vận khéo" về xây dựng hệ thống chính trị: Mô hình phải thể hiện rõ việc khéo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức cơ sở đảng, đảng viên với nhân dân.
- Tuyên truyền, vận dộng nhân dân tham gia xây dựng các tổ chức cơ sở đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tại địa phương; vận động thành lập tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các tổ chức cơ quan, đơn vị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực nổi trội, luôn đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết. Đội ngũ công chức, viên chức được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng, kịp thời cập nhật kiến thức, khoa học công nghệ thông tin và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong điều kiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chính quyền điện tử.
- Thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở theo quy định của pháp luật, vận động và phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền.
- Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy những sáng kiến hay của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác dân chủ của các cơ quan Nhà nước.
Chủ thể thực hiện các mô hình đó là: 
Đối với tập thể: là Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng; các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, các ban, ngành; các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang.
Đối với cá nhân: Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang làm việc trong hệ thống chính trị có những biện pháp, giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động nhân dân gắn với nhiệm vụ được phân công.
Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, thiết thực, đồng bộ, hiệu quả, Ban Dân vận Huyện ủy rất mong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện; cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực: xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; thi đua học tập, lao động, sản xuất, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Huyện ủy hàng năm và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bích Hằng - BDV

Lượt xem: 45
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000155882
  • Đang online: 4
  • Trong tuần: 682
  • Trong tháng: 1.610
  • Trong năm: 10.745