QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
60/BC/HU
01/07/2021
Hà Văn Thuận
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
57/BC/HU 15/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 72-KL/TW về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 và thông báo kết luận số 38-KL/TW về tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
56/BC/HU 14/06/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
53/BC/HU 04/06/2021 Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Thông báo số 312-TB/TW về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp
4/BC/BCĐQCDC 02/06/2021 Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2021
51/BC/HU 31/05/2021 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 518-QĐ/BTGTW về ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên trong đảng
50/BC/HU 31/05/2021 Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến ", " tự chuyển hóa " trong nội bộ
49/BC/HU 27/05/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 63-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
47/BC/HU 14/05/2021 BÁo cáo kết quả thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm
46/BC/HU 14/05/2021 Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quy định số 07-QĐ/TU vế trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000424285
  •  Đang online: 22
  •  Trong tuần: 3.337
  •  Trong tháng: 40.903
  •  Trong năm: 163.148