QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/HU, NGÀY 14/12/2023 CỦA HUYỆN ỦY LÂM HÀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI; THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ THỨ VIII”.
Giới thiệu chung In trang
15/08/2019 10:22 SA

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HUYỆN ỦY 

I. Chức năng
- Huyện ủy là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội của đảng bộ huyện; có chức năng lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của cấp trên và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với địa phương.
- Ban Thường vụ Huyện ủy là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ họp của Huyện ủy; có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ; nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của cấp ủy cấp mình và cấp trên; quyết định chủ trương về công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của cấp ủy; đề xuất, kiến nghị với Huyện ủy và Tỉnh ủy những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với địa phương; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
- Thường trực Huyện ủy (gồm Bí thư và các Phó Bí thư) chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, quy chế của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Tỉnh ủy; giải quyết công việc hàng ngày của đảng bộ theo quy chế làm việc; chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập các kỳ họp của Ban Thường vụ.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Huyện ủy
1. Lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, cụ thể hoá các chủ trương, biện pháp triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Quyết định Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và hàng năm; Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
2. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết của Huyện uỷ; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của cấp trên. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm,... Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm các chủ trương, mô hình mới theo chỉ đạo của cấp trên.
3. Định hướng hoặc quyết định theo thẩm quyền những vấn đề về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng:
- Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, học tập lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, bịa đặt.
- Lãnh đạo thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Lãnh đạo việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, hợp nhất các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền và theo quy định, hướng dẫn của cấp trên.
- Căn cứ chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập Đại hội Đảng bộ huyện, hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (nếu có); thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội; chuẩn bị và giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khoá mới của huyện.
- Lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục, thẩm quyền. Căn cứ quy định, hướng dẫn của cấp trên, thảo luận, quyết định số lượng Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra; bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Xem xét, giới thiệu nhân sự đề nghị bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân để Hội đồng nhân dân bầu; tham gia ý kiến về nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân trước khi Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện bầu.
- Thực hiện tự phê bình và phê bình, chất vấn và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Cho ý kiến về kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy. Lãnh đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay.
- Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên. Quyết định hoặc đề nghị khen thưởng, kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng, đảng viên, vấn đề đảng tịch theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương.
4. Lãnh đạo chính quyền địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật. Định hướng những vấn đề quan trọng để Hội đồng nhân dân huyện quyết định. Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trung hạn và dài hạn; định kỳ xem xét, cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế- xã hội và định hướng nhiệm vụ tiếp theo. Cho ý kiến về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy hoạch chung của tỉnh và Trung ương. Lãnh đạo thực hiện quy trình, thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo chủ trương của cấp trên và quy định của pháp luật. Bàn chủ trương, biện pháp triển khai, tổ chức thực hiện những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm về kinh tế- xã hội, ngân sách, nội chính, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các chương trình, dự án quan trọng của địa phương.
5. Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác Dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo; chăm lo đời sống và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đoàn kết toàn dân; tạo sự đồng thuận trong xã hội. Lãnh đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo quy định của Bộ Chính trị.
6. Quyết định theo thẩm quyền các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ huyện; xem xét, cho ý kiến về công tác tài chính Đảng hàng năm và cuối nhiệm kỳ.
7. Xem xét, cho ý kiến về những công việc Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Huyện ủy; quyết định những vấn đề quan trọng do Ban Thường vụ Huyện ủy trình.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy giao.
III. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Huyện ủy
Thường trực Huyện ủy (gồm: Bí thư Huyện ủy và các Phó Bí thư Huyện ủy) trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công việc hàng ngày của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, có trách nhiệm và quyền hạn sau:
1. Giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khoá của Huyện uỷ; xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Huyện uỷ; quyết định triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy; chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định. Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung làm việc với lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước và lãnh đạo tỉnh đến thăm và làm việc tại địa phương hoặc khi có yêu cầu cấp ủy đến làm việc, báo cáo trực tiếp.
2. Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp trên. Chỉ đạo chuẩn bị việc chất vấn tại Hội nghị Huyện ủy theo quy định; chuẩn bị tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định của Đảng và Quốc hội.
3. Chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ huyện; những vấn đề đột xuất nảy sinh giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ Huyện ủy; công việc đột xuất, phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp trên và theo Quy chế làm việc của Huyện ủy. Báo cáo kết quả giải quyết cho Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp gần nhất.
4. Thực hiện những công việc Ban Thường vụ Huyện ủy uỷ quyền và được cụ thể hoá trong Quy chế làm việc của Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ. Báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp gần nhất.
- Trong phạm vi được uỷ quyền, các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ có hiệu lực thực hiện như quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Khi giải quyết những công việc được Ban Thường vụ Huyện ủy uỷ quyền, Thường trực Huyện uỷ phải thảo luận tập thể và quyết định trên cơ sở thống nhất của các thành viên. Trường hợp chưa có sự thống nhất thì phải báo cáo rõ các ý kiến khác nhau để Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.
 

Lượt xem: 4.885
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000420719
  •  Đang online: 467
  •  Trong tuần: 467
  •  Trong tháng: 37.336
  •  Trong năm: 159.581